Sökning: "Kontorschef"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Kontorschef.

 1. 1. En kvalitativ undersökning av hur kontorschefer på fastighetsmäklarkontor motiverar sina fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Lukas Oléhn; Johannes Rundberg; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; Kontorschef; Arbetsmiljö; Motivation; Fastighetsmäklare.;

  Sammanfattning : The purpose of the following essay is to research how managers of real estate agencies work to motivate their real estate agents. The question of formulation is: How do managers work to motivate their real estate agents? The foundation of this study lays on the data from five interviews with five managers from different real estate firms of Malmö and Växjö. LÄS MER

 2. 2. CSR för delade värderingar : en fallstudie av kundperspektiv hos skogs- och lantbrukskunder inom banksektorn

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Erik Grafström; [2019]
  Nyckelord :consumer behaviour; corporate social responsibility; CSR 2.0; Hertzberg’s two-factor theory; laddering; means-end chain; Schwartz theory of fundamental values; konsumtionsbeteende; Hertzbergs tvåfaktorteori; Schwartz teori för grundläggande värderingar; socialt ansvarstagande i företag;

  Sammanfattning : Finansbranschen, vilken är en bransch beroende av relationer. Hållbarhetsarbete som innebär begränsning av social och miljömässig påverkan är idag en viktig del av företagande i många branscher. Hur hållbarhetsarbetet tas i uttryck kan skilja sig mycket även inom samma bransch. LÄS MER

 3. 3. Internprissättning i bank –En studie som belyser hur användning av internprissättning tar sig uttryck i bank på kontorsnivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eva Schönander; Linda von Zweigbergk; [2018-08-14]
  Nyckelord :Bank; FTP; internprissättning; riskjusterad avkastning på kapital;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Till följd av finanskrisen har både likviditetshantering och internaprissättningsmodeller i bank åter uppmärksammats av reglerare. Internprissättning är ett viktigtverktyg för att hantera risk och styrning inom en bank. LÄS MER

 4. 4. Sann kundlojalitet : En studie om Handelsbankens arbetssätt för att uppnå goda resultat

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Wallberg; Mathias Lundqvist; [2016]
  Nyckelord :Kundlojalitet; kundlojalitetsmodell; påverkningsfaktorer; Handelsbanken; SKI; rådgivare;

  Sammanfattning : Studien ämnade utifrån en kundlojalitetsmodell baserad på det teoretiska ramverket undersöka om ett arbetssätt för att uppnå sann kundlojalitet kunde vara en förklaring till goda resultat i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) bankstudier. Syftet med studien var att undersöka om det fanns en dissonans i resultatet från undersökningen med kundlojalitetsmodellen och resultaten från SKI. LÄS MER

 5. 5. Kan motivation styras? : Ekonomistyrningens utformning och dess påverkan på motivationen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Söderlund; Zimona Nordberg; [2014]
  Nyckelord :Självbestämmandeteori; inre motivation; yttre motivation; grundläggande psykologiska behov; ekonomistyrning som ett paket;

  Sammanfattning : För att organisationer ska kunna generera ett bra resultat är medarbetarna en viktig resurs. Hur väl medarbetarna utför sitt arbete beror till stor del på hur motiverade de är. LÄS MER