Sökning: "Likheter mellan Sverige och Italien"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Likheter mellan Sverige och Italien.

 1. 1. Drama vs. Dramma : En visuell jämförelse av färgbearbetningen mellan svensk och italiensk dramafilm

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Joonas Lehtonen; Emil Eriksson; [2022]
  Nyckelord :drama; genre; färgkorrigering; färgbearbetning; ljussättning; Sverige; Italien;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker ifall det finns visuella likheter eller skillnader mellan dramafilmer från Sverige och Italien år 2021. Detta görs utifrån perspektivet av färgkorrigering, färgbearbetning och ljussättning. LÄS MER

 2. 2. Gör om, gör bättre - En systematisk litteraturöversikt som behandlar det preventiva arbetet mot våldsbejakande extremism i Europa och hur det kan appliceras i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Louise Grönberg; Sabina Rundlöf; [2020]
  Nyckelord :Europa; Extremism; Integration; Terrorism; Prevention;

  Sammanfattning : Denna litteraturöversikt är en kandidatuppsats i kriminologi med syfte att undersöka de preventiva åtgärder som finns mot våldsbejakande extremism i Europa. Studien är baserad på befintlig och relevant forskning från Danmark, Nederländerna, Spanien, England, Tyskland och Italien för att på så sätt möjliggöra att rekommendationer kan ges för hur Sveriges framtida arbete ska se ut. LÄS MER

 3. 3. Effekter av decentralisering inom psykiatrisk vård: En jämförelse mellan Sverige och Italien

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :David Ylitalo; [2019-01-25]
  Nyckelord :Decentralisering; New Public Management; Psykiatriska reformer; Sveriges administrativa system; Italiens administrativa system;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykiska sjukdomar har blivit, och kommer fortsätta att bli allt vanligare i framtiden, i Sverige likväl som globalt. Samtidigt har stora delar av världen genomfört decentraliseringsreformer inom den psykiatriska vården, både på huvudmannaskapsnivå och på verksamhetsnivå. LÄS MER

 4. 4. Tvärkulturella Affärsrelationer - i samspel mellan Sverige och Italien

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Helgesson; Alexandra Grage; [2011]
  Nyckelord :Företagsledning; management; Management of enterprises; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet för studien är att undersöka i vilken utsträckning som nationella och organisatoriska kulturbetingade beteendemönster påverkar internationella affärstransaktioner. Därutöver granska likheter respektive skillnader vid interaktion mellan affärsgränserna Sverige och Italien, samt försöka förstå dessas ursprung. LÄS MER

 5. 5. Den pedagogiska inomhusmiljön - En jämförelse mellan svenska förskolor och förskolor inom italienska Reggio Emilia filosofin

  C-uppsats,

  Författare :Sandra Nilsson; Emmi Johansson; [2010]
  Nyckelord :Inomhusmiljö; förskola; Reggio Emilia; material;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Vi har i detta arbete studerat inomhusmiljön i tre svenska förskolor och tre förskolor i Reggio Emilia ur ettjämförandeperspektiv. Syftet med arbetet har varit att beskriva de olika förskolornas inomhusmiljöer, studeralikheter och skillnader samt vilka tankar som ligger bakom dess utformning. LÄS MER