Sökning: "Mansdominerat yrke"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Mansdominerat yrke.

 1. 1. Kvinna och polis : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att arbeta i ett mansdominerat yrke

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Linnéa Mukkavaara; [2022]
  Nyckelord :kvinna; polis; mansdominerat;

  Sammanfattning : Det har nu gått 65 år sedan de första kvinnorna antogs till polisutbildningen på samma villkor som män. Idag betraktas poliskvinnor inte som någon ovanlighet men ändå råder det en tydlig könsfördelning bland poliserna i Sverige, då bara ungefär 33% av alla svenska poliser är kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Ett (o)kvinnligt yrke? : En etnologisk studie om kön och genus i tatueringsyrket

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Louise Hörlin; [2021]
  Nyckelord :Kön; genus; tatuering; yrkesidentitet; tatuerare; heteronormativitet; hegemoni; performativitet;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks kvinnliga tatuerares uppfattningar av, och förhållning till, genus och kön inom tatueringsyrket. Studiens syfte är att undersöka hur genus görs och påverkar yrkesidentiteten, med fokus på kvinnor i ett mansdominerat yrke. LÄS MER

 3. 3. ”Det står fortfarande polis på min uniform” En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga polisers upplevelser av att arbeta inom ett mansdominerat yrke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sanna Härnström; [2021]
  Nyckelord :Kvinnlig polis; maskulinitet; femininitet; sexism; poliskultur; jargong.; Social Sciences;

  Sammanfattning : 1957 var det år som kvinnor fick börja utbilda sig till poliser, 60 år senare, år 2017 så uppmärksammar #metoo-uppropet den kamp mot sexism och trakasserier som kvinnor fortfarande behöver kämpa. #nödvärn riktar ljuset mot just polisyrket och den sexism, ojämställdhet och tystnadskultur som kvinnliga poliser möter i sitt yrke. LÄS MER

 4. 4. Att vara kvinna i männens värld : En kvalitativ studie om kvinnors utvecklingsmöjligheter inom mansdominerade yrken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Malin Malm; Filip Olsson; Emma Stillerfelt; [2021]
  Nyckelord :Male dominated occupations; male dominated industry; gender segregation; gender equality; female; male; career obstacles; career development; Mansdominerat yrke; mansdominerad bransch; könssegregering; genus; jämställdhet; kvinnor; män; karriärmässig utveckling; karriärhinder; mansnorm; sexism; organisationskultur;

  Sammanfattning : Titel: Att vara kvinna i männens värld- En kvalitativ studie om kvinnors utvecklingsmöjligheter inom mansdominerade yrken Frågeställning: Vilka karriärhinder upplever kvinnor inom mansdominerade yrken?  Syfte: I följande arbete ämnar vi identifiera hinder för karriärmässig utveckling för kvinnor inom  mansdominerade yrken, för att skapa förutsättningar för organisationer att bygga bort dessa hinder.  Metod: Studien har en induktiv forskningsansats och en kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER

 5. 5. Den kvinnliga piloten på piedestalen - hur en minoritet upplever sin karriär inom ett mansdominerat yrke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Trafikflyghögskolan

  Författare :Emelie Ljungqvist Bonin; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig pilot; pilot; kommersiell pilot; genus; flyg; minoritet; Female pilot; commercial pilot; gender; aviation; minority; FLYL01; Science General;

  Sammanfattning : Introduktion: Kvinnliga piloter är en minoritet inom trafikflyget. Kvinnliga chefer är också ovanligt. Forskning visar också att kvinnliga piloter utsätts för diskriminering. LÄS MER