Sökning: "Ojämlikhet"

Visar resultat 11 - 15 av 256 uppsatser innehållade ordet Ojämlikhet.

 1. 11. Managing Swedish Gender Equality Policies in Shanghai : A study on how Swedish based corporations, established in Shanghai, manage Swedish gender equality policies cross-culturally

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Pontus Erlandsson; Gustaf Joelsson; [2019]
  Nyckelord :Cross-Cultural Management; Policy Management; Corporate Cultural Imperialism; Corporate Culture; Corporate Policies; CSR; Managing Gender Equality Policies; Interkulturell Management; Policy Management; Kulturimperialism; Företagsrelaterad Kulturimperialism; Företagskultur; Företagspolicyer; CSR; Jämställdhetspolicyer; Hantering av Jämställdhetspolicyer;

  Sammanfattning : Despite policy efforts by the Chinese state to eradicate gender inequality, statistics show that the issue of gender discrimination in the work domain has become increasingly acute in modern day China. The prevailing gender inequality derives from China’s deeply rooted masculine oriented cultural and societal structure, and traditional norms and values towards women in the work domain are fighting the policies against gender inequality that the Chinese state has implemented. LÄS MER

 2. 12. Optimal ojämlikhet? : En uppsats om hur tillväxt påverkas av ekonomisk fördelning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henning Hedman; [2019]
  Nyckelord :Ekonomisk fördelning. Kapitalfördelning. Förmögenhet. Tillväxt. Regressionsanalys.;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har kapitalet koncentrerats menar flera forskare, vilket leder till frågan om vad detta kommer att innebära för ekonomin. I den här studien analyseras hur förmögenhetsfördelning påverkar tillväxt. LÄS MER

 3. 13. "Spring för livet" : en studie av hur förskolors friytor påverkar barnets vardag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Marielle Nilsson; Moa Elfström; [2019]
  Nyckelord :Friyta; Förskola; Barngeografi; Poststrukturalism; Rörelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur storleken på förskolors friytor påverkar barnets vardag, med fokus på 50 kommunala förskolegårdar i Karlstads kommun. Då gårdarna idag krymper i takt med förtätningens ökade konkurrens om mark, samtidigt som behovet av nya förskoleplatser är stort, är barns rätt till rum ett aktuellt ämne. LÄS MER

 4. 14. Glimpsing into the Gender Gap: : Perceptions of gender inequality among women in the tech startup industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amanda Malmqvist; [2019]
  Nyckelord :Gender; Gender equality; Gender gap; Tech; Startups; Entrepreneurship; Perceptions; Venture capital; Norms; Gender blind; Gender awareness; Stockholm; Genus; Kön; Jämställdhet; Könsgap; Tech; Teknik; Startups; Entreprenörskap; Uppfattningar; Riskkapital; Normer; Könsblindhet; Könsmedvetenhet; Stockholm;

  Sammanfattning : There is a massive gender gap in the tech startup industry. 1% of the CTOs at venture-backed companies in Europe are women and only 1% of the venture capital in Sweden is given to all-female founding teams. LÄS MER

 5. 15. Bestämningsfaktorer till kriminalitet med fokus på effekten av ekonomisk ojämlikhet : En panelstudie över Sveriges län under perioden 2000-2014

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Clara Karlsson Schedvin; Mona Ebadian; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige nådde 2018 den högsta nivån av ekonomisk ojämlikhet och det finns svenska studier som har undersökt sambandet mellan kriminalitet och ekonomisk ojämlikhet på individnivå och därför har vi i vår studie studerat svenska län. Syftet med studien har varit att undersöka och analysera bestämningsfaktorer till kriminalitet med fokus på effekten av ekonomisk ojämlikhet under perioden 2000–2014. LÄS MER