Sökning: "Pedagogisk differentiering"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Pedagogisk differentiering.

 1. 1. Differentierad läsundervisning : Läsutveckling för alla elever?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jonna Olsson; Johanna Mathisson; [2020]
  Nyckelord :Pedagogical differentiation; individualization; pedagogical inclusion; reading development.; Pedagogisk differentiering; individualisering; pedagogisk inkludering; läsutveckling.;

  Sammanfattning : Följande studie har som avsikt att belysa pedagogisk differentiering, pedagogisk inkludering, individualisering och läsundervisning samt desssamband. Avslutningsvis sammanförs begreppen för att visa hur de samspelar med varandra i ett sociokulturellt klassrum, där målet är att optimera elevernas läsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Alla lika - alla olika En studie av lärares planering för att hantera olikheter i den allmänpedagogiska verksamheten och specialpedagogens roll i processen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rigmor Säfsten; Jessica Johansson Måsbäck; [2019]
  Nyckelord :allmänpedagogik; delaktighet; differentiering; inkludering; lektionsplanering; lärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractJohansson Måsbäck Jessica, Säfsten Rigmor (2018). Alla lika - alla olika. En studie av lärares planering för att hantera olikheter i den allmänpedagogiska verksamheten och specialpedagogens roll i processen. LÄS MER

 3. 3. Särskilt begåvade elever i matematik : Vad forskningsfältet säger är lyckade tillvägagångssätt för identifikation och stimu

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Evelin Rosenback; [2019]
  Nyckelord :math; gifted; talented; cluster grouping; särskild begåvning; nivågruppering; differentiering; matematik;

  Sammanfattning : Denna studie består av en analys av den forskning som berör särskild begåvning i mate-matik och hur man stimulerar elever som är särskilt begåvade. Analysen består i största del av en kartläggning och fördjupas sedan genom att redogöra för ett par identifierade teman. LÄS MER

 4. 4. Lärares uppfattningar om IKT i undervisningen : En intervjustudie om inkluderande undervisning

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Caroline Skogström; Lovisa Andreasson; [2017]
  Nyckelord :IKT; pedagogisk differentiering; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare uppfattar att IKT (informations- och kommunikationsteknik) som arbetssätt påverkar en inkluderande undervisning. Studien är en kvalitativ intervjustudie där sex verksamma lärare deltar och delger sina uppfattningar. LÄS MER

 5. 5. "Få med sig alla på tåget" : - Lärares syn på inkluderande matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Patricia Jacobson; Maria Borgbrant; [2012]
  Nyckelord :Inkludering; individualisering; matematiklärare; matematikundervisning och differentiering;

  Sammanfattning : Denna studie har behandlat lärares syn på inkluderande undervisning i matematik. Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sex matematiklärare i år 1-6 för att ta reda på hur lärarna anpassar undervisningen efter elevers olika förutsättningar samt vad de ser för hinder och möjligheter med inkluderande undervisning. LÄS MER