Sökning: "Place responsive"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Place responsive.

 1. 1. Modellbaserad undervisning i friluftsliv : En pilotinterventionsstudie om hur en platspedagogik möliggör lärande för elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Chris Grönstedt; André Viksell; [2019]
  Nyckelord :outdoor education; pedagogy; landfullness; place pedagogy; place responsive; place based; instructional model; friluftsliv; pedagogik; skola; platsbaserad; platspedagogik; platsresponsiv; modellbaserat lärande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att genomföra och undersö̈ka modellbaserad undervisning inom friluftsliv med fokus på platspedagogiken och få svar på frågeställningarna: ●  Vilka upplevelser har eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? ●  Vad för lärandeerfarenheter skaffar sig eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? Metod I studien har en kvalitativ ansats tillämpats för att söka svar på frågeställningarna. Mer specifikt har en pilotinterventionsstudie på två lektioner med efterföljande kvalitativa intervjuer genomförts med 22 stycken elever i en skolklass i årskurs 6 belägen i södra Norrland. LÄS MER

 2. 2. Orientering som friluftsliv? : En kvalitativ undersökning om hur lärare i idrott och hälsa talar om relationen mellan orientering och friluftsliv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Daniel Nowik; Amanda Tellström; [2019]
  Nyckelord :Outdoor education; Physical education; Orienteering; Curriculum; Place responsive; Gymnastic teachers view in outdoor education; Brown outdoor education; Brown; Becoming place; Foucault theory; Friluftsliv; Orientering; Samband mellan friluftsliv och orientering; Kursplan; Styrdokument; Idrott och hälsa; Idrottslärarnas syn på friluftsliv; Idrottslärarnas syn på orientering; Idrottslärare och friluftsliv; Idrottslärare och orientering; Friluftsliv och närområdet; Diskursanalys; Foucault;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärare i årskurs 7-9 talar om relationen mellan orientering och friluftsliv i ämnet idrott och hälsa. Frågeställningarna studien avser besvara är följande: Hur bedrivs undervisningen i friluftsliv och orientering? Vilka geografiska områden används för friluftslivsundervisning? Hur används de geografiska områdena i undervisningen?  Metod Datainsamlingen till studien gjordes i form av semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide. LÄS MER

 3. 3. Automated generation of waypoints : for pathfinding in a static environment

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Olsson; Magnus Nyqvist; [2019]
  Nyckelord :Pathfinding; Waypoint generation; Terrain generation; User perception;

  Sammanfattning : Video game characters must almost always be able to travel from point A to point B and this task can be solved in various ways. There exist grid maps, waypoints, mesh navigation and hierarchical techniques to solve this problem. On randomly generated terrain we make use of automatically generated waypoints to solve pathfinding queries. LÄS MER

 4. 4. Benefits & barriers of implementing reconfigurable jigs : A study in offsite manufacturing of unique house elements in Sweden

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Victoria Sege; Pelda Balta; [2019]
  Nyckelord :Reconfigurability; flexible manufacturing system; housing; mass customization;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to identify the enablers, barriers and benefits of implementing reconfigurable jigs in the off-site manufacturing of unique house elements. Due to de- mands on customization, volume and lowering the cost, there is a need to increase flex- ibility in the industry. LÄS MER

 5. 5. Att leda projekteringsgruppen : En studie om projekteringsledares förmågor att leda projekteringsgruppen och vilka utmaningar som ställs på projekteringsledare med digitala arbetssätt

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Marie Sandgren; [2019]
  Nyckelord :Design process; design management; design team; BIM and VDC; Projekteringsprocessen; projekteringsledning; projekteringsgruppen; BIM och VDC;

  Sammanfattning : Samhällsbyggnadssektorn står inför många utmaningar. Inte minst har fokus legat på att reduceratid och öka kvalitet i byggprojekt. Dessutom sker en utveckling inom digitalisering. LÄS MER