Sökning: "Sexualisering av samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Sexualisering av samhället.

 1. 1. Kinky sex till salu : En semiotisk analys om hur sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i sex stycken reklambilder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Gender; Sexualized violence; Objectification; Semiotics; Male gaze; Women in advertising; Genus; Sexualiserat våld; Objektifiering; Semiotik; Manliga blicken; Kvinnor i reklam;

  Sammanfattning : Forskning visar på en lång historia av sexualisering och objektifiering av kvinnor i reklam. Vad forskning inte fokuserat på är sexualiserat våld i reklambilder. Den här studien är en sammanfogning av forskningsfälten genus och våld i reklam. LÄS MER

 2. 2. Manlig kärlek - En studie om homosexuellas mäns upplevelser av att passera med sin sexuella läggning i vardagen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johan Persson; [2014-02-04]
  Nyckelord :manlig homosexualitet; passera; queer; stigma;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att, ur ett vardagligt perspektiv, undersöka hur några män i Göteborg upplever att de passerar som homosexuell och man genom att fråga vilka tankar och känslor dessa män har i mötet med omgivning och samhälle, och hur dessa upplever sig påverkas av detta. Undersökningen av detta fenomen rör sig därför kring hur individen påverkas av den specifika grupptillhörigheten (homosexuella män) i majoritetssamhället, främst bestående av heterosexuella individer. LÄS MER

 3. 3. Genus i modebranschen : Hur gestaltas genus i reklam?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :FELICIA WILAND; FELICIA ANDERSSON; [2014]
  Nyckelord :Genus; Ideal; Modebranschen; Image; Budskap; Kommunikation; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Hur hanteras genus i modebranschens marknadsföring? De senaste åren har det funnits en påtaglig strävan mot ett mer genusmedvetet, jämlikt och jämställt samhälle. Vissa forskare menar att de har märkt en ökad sexualisering av utbudet i media och att medierna spelar stor roll för hur samhället definierar kvinnligt och manligt. LÄS MER

 4. 4. Välkommen in när du kommit ut En kvalitativ studie av hur homosexuella respektive heterosexuella framställs i tidningen QX

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lucas Hensfelt Andersson; Lina Asp; Johan Eriksson; [2014]
  Nyckelord :queerteori; feministisk textanalys; semiotik; QX; HBTQ.; Social Sciences;

  Sammanfattning : En feministisk textanalys som behandlar frågeställningar kring huruvida en persons porträttering i media, i detta fall i gaytidningen QX, påverkas av dennes sexuella läggning. Utgångspunkten för denna kvalitativa jämförelsestudie är följaktligen sexuell läggning samt genus och inte biologiskt kön. LÄS MER

 5. 5. Man föds inte till sjuksköterska, man blir det : En litteraturstudie om manliga sjuksköterskors upplevelser av svårigheter i vårdandet - ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Alexandra Bender; Sofie Graaf Myrehed; [2013]
  Nyckelord :Male Nurses; Nursing; Gender; Masculinities; Manliga sjuksköterskor; vårdande; genus; maskuliniteter;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeprofessionen har ur ett historiskt perspektiv varit ett kvinnoyrke. Kvinnor till skillnad från män tillskrivs vårdande som egenskap, då stereotypa föreställningar och attityder finns om att kvinnor är mer omsorgsfulla än män. LÄS MER