Sökning: "Små noterade företag"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Små noterade företag.

 1. 1. Svenska tillväxtbolags investerarrelationer : En studie om upplevda effekter av strategiskt IR-arbete

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Markus Byström; Erik Winman; [2020]
  Nyckelord :Investor Relations; IR; Swedish growth companies; communication; information disclosure; marketing; Investerarrelationer; IR-arbete; svenska tillväxtbolag; kommunikation; informationsgivning; marknadsföring;

  Sammanfattning : För många företag är det av intresse att kommunicera med ett flertal olika intressenter och för framförallt yngre bolag, som befinner sig i en tillväxtfas, kan det vara av stor vikt att kommunicera och nå ut till omvärlden på rätt sätt för att kunna växa och utvecklas i en positiv riktning. Just ett företags kommunikation med dess finansiella intressenter brukar benämnas investerarrelationer (IR), vilket till största del inbegriper att informera företagets intressenter om dess verksamhet och marknadsföra bolaget mot kapitalmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Redovisning av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv : En komparativ studie mellan små och stora noterade företag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emil Lundberg; Carl Svanberg; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Immateriella tillgångar; IFRS 3; Små noterade företag; Rörelseförvärv;

  Sammanfattning : IFRS 3 – Rörelseförvärv antogs 2005 i syfte att förbättra relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten för börsnoterade företag. Utfallet blev däremot att andelen goodwill ökade i stora svenska börsnoterade företag, vilket anses medföra en försämrad transparens i de finansiella rapporterna. LÄS MER

 3. 3. Strategiska val kring kapitalstruktur under ett unikt ränteläge : Förhållningssätt till nuvarande marknadsläge i termer av strategiska och finansiella beslut

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Philip Kettunen Vasseghi; Sofia Åkerberg; [2019]
  Nyckelord :Capital structure; unique market conditions; Kapitalstruktur; unikt ränteläge;

  Sammanfattning : Problemställning: Riksbanken införde en minusränta för första gången i svensk historia i februari 2015. Sedan dess har Sverige befunnit sig i en högkonjunktur och den låga reporäntan har möjliggjort billigare belåning. Ur ett historiskt perspektiv har en ökad ekonomisk tillväxt utvecklats tillsammans med högre räntesatser. LÄS MER

 4. 4. Long-term Abnormal Returns Following Share Repurchase Announcements : Do repurchasing firms outperform the market?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Lindgren; Petter Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Open market share repurchase; Abnormal return; Sweden; Stockholm Stock Exchange; NASDAQ OMX Stockholm; Aktieåterköp; Avvikelseavkastning; Stockholmsbörsen; NASDAQ OMX Stockholm;

  Sammanfattning : We study the long-term performance of companies listed on the Stockholm Stock Exchange that announced their intention to repurchase shares between the years of 2005 and 2013. We test the hypothesis that the market underreacts to share repurchase announcements and that repurchasing firms consequently outperform the market in the following years. LÄS MER

 5. 5. En Jämförelse Av Det Aktiva Arbetet Med Att Minska Kapitalbindningen I Rörelsekapitalet Mellan Svenska Företag I Mediebranschen, Skogsbranschen Samt Tillverkningsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonas Johansson; Fredrik Jakobsen; [2017]
  Nyckelord :Kapitalbindning; kassaflöde; rörelsekapital;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag kan få flera positiva effekter av att aktivt arbeta med att minska kapitalbindningen i rörelsekapitalet. Företagen har dock olika möjligheter beroende på vilken bransch de arbetar inom. Kapitalbindningen kan minskas beroende på vilken bransch företaget verkar inom samt vilka val som företaget gör. LÄS MER