Sökning: "Sofia Söderlund"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Sofia Söderlund.

 1. 1. Revision - en bransch i förändring? En kvalitativ studie om hur digitalisering påverkar revisionsprocessen och värdeskapandet i revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Söderlund; Hanna Jauhiainen; [2020-01-31]
  Nyckelord :Revision; digitalisering; digitalism; revision; revisor; revisorsrollen; auditing; auditor; audit automation; information technology; auditing automation; auditing profession; auditor skills; future of auditing; audit 4.0.;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen är en av de branscher som förutspås drabbas hårdast av digitaliseringensom nu gör att flera arbetsuppgifter tas över av tekniken. Syftet med studien har därför varitatt beskriva och förklara hur digitalisering påverkar revisionsprocessen samt vilkakonsekvenser det får för värdeskapandet i revisionsbranschen. LÄS MER

 2. 2. Social hållbarhet som del av certifieringssystem för flerbostadshus

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Söderlund; [2018]
  Nyckelord :hållbart byggande; social hållbarhet; boendemiljö; flerbostadshus; certifieringssystem; Östra Kvillebäcken;

  Sammanfattning : Idag likställs ofta en hållbar byggnad med en ”grön byggnad” där miljövänliga materialval och en snål energiförbrukning styr designprocessen. En hållbar byggnad innebär dock mer än att enbart minimera byggnadens miljöpåverkan. LÄS MER

 3. 3. Motivationens betydelse för deltagandet i ämnet Idrott och Hälsa: : En kvalitativ studie om hur idrottslärare motiverar samt anpassar resurser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jenny Söderlund; Sofia Jansson; [2016]
  Nyckelord :Motivation; idrottslärare; resurser; självkänsla; idrott och hälsa.;

  Sammanfattning : Abstract Allt fler barn får en negativ inställning till ämnet idrott och hälsa i skolan och det är ett problem. Skolan och framför allt idrottlärare behöver hitta effektiva strategier som motiverar fler elever till att delta i skolidrotten. LÄS MER

 4. 4. Optimering av termisk komfort för glasbyggnad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Sofia Söderlund; Maria Shehadeh; [2015]
  Nyckelord :glasfasader; inomhusklimat; glasval; temperatur; simuleringar; ida ice; värmegenomgångskoefficient; radiatorer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Increasingly, buildings are built with glass facades, which creates difficulties regarding indoor environmental quality. During the summer, solar radiation contributes to a surplus of heat which increases the temperature indoors, while in winter the building can be too cold as result of the cooled window surfaces. LÄS MER

 5. 5. Konsten att bryta upp utan att bryta ihop : Om individers behov av studie- och yrkesvägledning i vändpunkter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Nathalie Jansson; Sofia Söderlund; [2014]
  Nyckelord :Careercounselling; Careership; turning points; career choice; Studie- och yrkesvägledning; Careership; vändpunkter; karriärval;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker behovet av och tillgången till studie- och yrkesvägledning i vändpunkter och utgår från karriärvalsteorin Careerships definition av dessa. Alla individer ställs inför flera vändpunkter under sitt liv och vissa är mer tydliga än andra. LÄS MER