Sökning: "auditor skills"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden auditor skills.

 1. 1. Revision - en bransch i förändring? En kvalitativ studie om hur digitalisering påverkar revisionsprocessen och värdeskapandet i revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Söderlund; Hanna Jauhiainen; [2020-01-31]
  Nyckelord :Revision; digitalisering; digitalism; revision; revisor; revisorsrollen; auditing; auditor; audit automation; information technology; auditing automation; auditing profession; auditor skills; future of auditing; audit 4.0.;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen är en av de branscher som förutspås drabbas hårdast av digitaliseringensom nu gör att flera arbetsuppgifter tas över av tekniken. Syftet med studien har därför varitatt beskriva och förklara hur digitalisering påverkar revisionsprocessen samt vilkakonsekvenser det får för värdeskapandet i revisionsbranschen. LÄS MER

 2. 2. Revisionsbranschen i en digitaliserad värld : En kvalitativ studie om hur utmaningar med digitala revisionsverktyg påverkar revisionsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofia Hellsten; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; audit; audit process; audit program; affect; challenges; management.; Digitalisering; Revision; Revisionsprocessen; Revisionsprogram; Utmaningar; Påverkan; Hantering;

  Sammanfattning : Digitaliseringens utveckling har de senaste decennierna verkat i väldigt stor omfattning, då fler och fler digitala revisionsverktyg används samt att arbetsmoment automatiseras (FAR, 2016). Trots möjligheter av hjälpmedel och stöd för revisorn i sitt revisionsarbete påträffas nya utmaningar, med de digitala programmen. LÄS MER

 3. 3. Vilken roll spelar socialt kapital när små aktiebolag väljer revisionsbyrå? : En kvalitativ intervjustudie av små aktiebolag 

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Cecilia Nilsson; Emelie Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Revision; Revisor; Små aktiebolag; val av revisor; socialt kapital;

  Sammanfattning : Previous quantitative research has shown that when companies choose accounting firm their decisions are affected by the organizational factors price, quality and the reputation of the accounting firm. Research has also shown that small companies tend to value the relationship with the auditor on a more personal level. LÄS MER

 4. 4. BLOCK FÖR BLOCK : En jämförande studie mellan forskare och praktiker om blockkedjeteknik i revision

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Lisa Törngren; [2020]
  Nyckelord :Blockchain; Audit; Smart contracts; Real-time audit; Blockkedja; Revision; Smarta kontrakt; Revision i realtid;

  Sammanfattning : Vilka möjligheter och utmaningar kan blockkedjetekniken erbjuda i revisionsprocessen? Studien ska undersöka samt skapa förståelse för de möjligheter och utmaningar som blockkedjetekniken medför inom revisionsprocessen och därmed bidra med ökad empirisk kunskap till det forskningsgap som identifierats inom den vetenskapliga litteraturen. Kvalitativ dokumentstudie som jämför vetenskapliga artiklar och dokument. LÄS MER

 5. 5. Gapet mellan revisionsbyråernas förväntan och nyutexaminerade ekonomers syn på erhållen kompetens från ekonomiutbildning på kandidatnivå : En undersökning av det potentiella gapet mellan erhållen kompetens i ekonomutbildningen i jämförelse med vad som förväntas av revisionsbyråerna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Michaela Olsson; Melissa Ödman; [2020]
  Nyckelord :Competence; Expectations; Accountant assistant; Recruitment manager; Kompetens; Förväntningar; Revisorsassistent; Rekryteringsansvarig;

  Sammanfattning : Bakgrund: The Big Four anses, likt tidigare år, vara en bland de 100 mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige vilket indikerar att det fortfarande är av stort intresse att arbeta med revision. Att arbeta med revision innebär att alla anställda arbetar tillsammans, och en revisor kan ses som en länk mellan det företag som de reviderar och företagets intressenter. LÄS MER