Sökning: "Stress i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 512 uppsatser innehållade orden Stress i skolan.

 1. 1. ”Man kommer aldrig att kunna förändra ett barn,det enda vi kan förändra är allt det vi gör runtomkring det" : En studie om elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete kring psykisk hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Åsa Wiveus; Helena Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Proaktivt arbete; psykisk hälsa ohälsa; relationer; samverkan; salutogen;

  Sammanfattning : I både samhällsdebatten och i media har det uppmärksammats att den självrapporteradepsykiska ohälsan bland barn och unga har ökat under de senaste åren. Enligt studiens tidigareforskning upplever många ungdomar att skolan är den största källan till stress. Många unga äroroliga över sina skolprestationer och sin framtid. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers förändrade läsvanor : En fenomenografisk studie av lärares upplevelser av elevers förändrade läsvanor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Rickard Trombati; [2022]
  Nyckelord :skönlitteratur; GY11; svenskämnet; läsning; läsvanor; litteraturundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur gymnasielärare i svenska upplever gymnasieeleversförändrade läsvanor gällande läsning av skönlitteratur i skolan och på fritiden. Studien utgårpåverkansfaktorerna den tekniska utvecklingen, läroplan- och betygsreform samt lärarenslärarutbildning. LÄS MER

 3. 3. Hållfasthetsanalys av en optimerad vikbar konstruktion för vindkraftverk

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Hugo Granberg; Karl Hjelte; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljöfrågan tar mer och mer plats i dagens debatt och efterfrågan på förnybar energi är högre än någonsin. Vindkraftverk är ett möjligt svar på dagens klimatproblem och denna rapport kommer undersöka hur vindkraftverk kan optimeras. LÄS MER

 4. 4. Elevstress och vägledning i högstadiet : Från studie- och yrkesvägledares samt lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elias Bergbom; Börje Bergström; [2022]
  Nyckelord :stress; psykisk hälsa; skolstress; grundskolan; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Elevstressen i den svenska högstadieskolan har ökat under en längre tid, vilket kan få en rad konsekvenser. Genom vägledning kan bland annat studie- och yrkesvägledare samt lärare underlätta för de stressade eleverna. LÄS MER

 5. 5. Varför klarar jag inte det jag vet att jag kan? : En kvalitativ studie om svårigheter och stödinsatser för elever med ADHD i högstadiet och vilka konsekvenser det får.

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Lisa Wikström; [2022]
  Nyckelord :lärmiljö; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; pedagogik; stress; stödinsatser;

  Sammanfattning : Elever med ADHD upplever fler svårigheter i skolan än elever utan ADHD vilket leder till mer stress och i förlängningen ökad risk för psykisk ohälsa. Syfte: Syftet var att undersöka hur unga vuxna med ADHD upplevde sin tid i grundskolans senare år. LÄS MER