Sökning: "Subutex"

Visar resultat 6 - 10 av 25 uppsatser innehållade ordet Subutex.

 1. 6. ”Jag vill bara ha ett vanligt Svensson liv”. : – En kvalitativ studie om sociala faktorers inverkan på missbruksfrihet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Anna Gyllenhammar Beijer; [2011]
  Nyckelord :Läkemedelsassisterad behandling; Substitutionsbehandling; Opiatmissbrukare; Nätverk; Bostad; Hälsa;

  Sammanfattning : ABSTRACT In this study, five people were interviewed who are involved in a drug-assisted program for opiate addiction, also called substitution program. The meaning of substitution is that these clients' drug addiction is replaced with substitute preparations, either methadone or Subutex in an orderly manner. LÄS MER

 2. 7. Framgångsrik underhållsbehandling - sett ur ett brukarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Fredrik Tiberg; Johan Wessberg; [2010]
  Nyckelord :Metadon; Subutex; Läkemedels Assisterad Behandling; KASAM; opiater; drogfrihet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa brukares syn på en framgångsrik underhållsbehandling utifrån deras egna betraktelsesätt, uppfattningar och berättelser. Vi har utifrån ett brukarperspektiv undersökt anledningarna till varför en del opiatmissbrukare som erhåller underhållsbehandling lyckas bibehålla sin drogfrihet. LÄS MER

 3. 8. "Att fortsätta vara ren, är svårare än att bli ren” Substitutionsbehandling ur ett etiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mia Stödberg; Sofija Kresojevic; [2010]
  Nyckelord :Ethics; opiate dependence; Methadone; Maintenance treatment; Subutex; Social Sciences;

  Sammanfattning : Today, drug assisted treatment of Methadone and Subutex is well established in Swedish society. However, it has since the late 1960´s been differing perceptions of both the pros and cons on drug assisted therapy. LÄS MER

 4. 9. En kvalitativ studie om behandling av missbruk med naturläkemedlet Ibogain

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Sofie Andersson; Kristina Angefred; [2010]
  Nyckelord :Ibogain; Ibogaine; methadone; Subutex; heroin; substance abuse; addiction; natural remedy; treatment; anti-addictive; Ibogain; Ibogaine; metadon; Subutex; heroin; missbruk; beroende; naturläkemedel; behandling; anti-addiktiv.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om naturläkemedlet Ibogain kunde vara en bra behandling för missbruk. För att kunna besvara detta har kvalitativa intervjuer genomförts med fyra personer som genomgått Ibogain-behandling och en psykolog/psykoterapeut på en beroendeklink, Lars Lundell. LÄS MER

 5. 10. "Perversa konsekvenser"- En studie om socialarbetares inställning till underhållsbehandling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Magnus Nilsson; [2010]
  Nyckelord :underhållsbehandling; substitutionsbehandling; metadon; heroin; subutex; missbruk; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how professionals within the social services who work with drug abuse think and feel about methadone and subutex as a treatment against heroin addiction. I have used qualitative interviews to receive information about the respondent’s experiences, views and attitudes. LÄS MER