Sökning: "Tvåspråkighet fördelar"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Tvåspråkighet fördelar.

 1. 1. Att undervisa nyanlända i ämnet engelska : En studie om vilka utmaningar som väntar den lärare som ska undervisa nyanlända elever i engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Magdalena Rydersten; [2021]
  Nyckelord :Multilinguism; Nyanlända; engelskundervisning; utmaningar; tredjespråk;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilka ämnesmässiga och pedagogiska utmaningar som väntar den lärare som ska undervisa nyanlända elever i engelskämnet. Studiens bakgrund presenterar viktiga begrepp inom området för studien, som exempelvis definitionen av nyanlända, innebörden av tvåspråkighet och flerspråkighet samt kodväxling och transspråkande. LÄS MER

 2. 2. Problematiken med språk i matematiken -en studie på elever i årskurs 7

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sara Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Matematik; Språk; Tvåspråkighet; Andraspråk; Flerspråkighet;

  Sammanfattning : Forskning inom den språkliga aspekten av matematikundervisning antyder att elever med undervisningsspråket som sitt andraspråk missgynnas. Orsakerna till detta antas vara att eleverna inte förstår vad som efterfrågas när frågorna är textbaserade, såväl som att det matematiska språket skiljer sig från det vardagliga språket i så pass stor utsträckning att det blir som ännu ett språk för eleverna att lära sig behärska. LÄS MER

 3. 3. Tvåspråkighet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares syn på tvåspråkighet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Nima Mohamud; Sara Medhammar; [2014]
  Nyckelord :tvåspråkighet; modersmål; förstaspråket; andraspråket; flerspråkighet; språkligutveckling; arbete i förskolan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärarnas syn på modersmålets betydelse, vilkafördelar och nackdelar det finns med tvåspråkighet samt hur de arbetar med det iförskolan. Studien är en kvalitativ undersökning som baseras på åtta förskolläraresintervjusvar. LÄS MER

 4. 4. Skillnader mellan tvåspråkiga kontra enspråkiga barns läsprestationer: med eller utan läs och/eller skrivsvårigheter?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linda Ström; Andreas Ehlin; [2012]
  Nyckelord :Tvåspråkighet; enspråkighet; barn; dyslexi; lästest;

  Sammanfattning : Studier har visat att tvåspråkiga barn besitter både kognitiva fördelar och nackdelar jämfört med enspråkiga barn. Tvåspråkigas fördelar respektive nackdelar har visat sig vid minne, intelligens, problemlösning och tankeprocesser. LÄS MER

 5. 5. Tvåspråkighet- två utryck för samma mening : Språkstöd och andraspråkinlärning i förskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Valeria Jansson; [2009]
  Nyckelord :tvåspråkighet; språkstöd; förskola; modersmål; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur barn med ett annat modersmål än svenska trivs på förskolor i ett mindre svenskt samhälle och i vilken utsträckning de får hjälp med språkinlärningen. För att ta reda på detta har intervjuer genomförts med förskollärare och föräldrar till barn med annat modersmål där erfarenheter från såväl Språkförskola som vanlig förskola fångades upp. LÄS MER