Sökning: "Tvåspråkighet fördelar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Tvåspråkighet fördelar.

 1. 1. Problematiken med språk i matematiken -en studie på elever i årskurs 7

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Matematik; Språk; Tvåspråkighet; Andraspråk; Flerspråkighet;

  Sammanfattning : Forskning inom den språkliga aspekten av matematikundervisning antyder att elever med undervisningsspråket som sitt andraspråk missgynnas. Orsakerna till detta antas vara att eleverna inte förstår vad som efterfrågas när frågorna är textbaserade, såväl som att det matematiska språket skiljer sig från det vardagliga språket i så pass stor utsträckning att det blir som ännu ett språk för eleverna att lära sig behärska. LÄS MER

 2. 2. Tvåspråkighet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares syn på tvåspråkighet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Nima Mohamud; Sara Medhammar; [2014]
  Nyckelord :tvåspråkighet; modersmål; förstaspråket; andraspråket; flerspråkighet; språkligutveckling; arbete i förskolan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärarnas syn på modersmålets betydelse, vilkafördelar och nackdelar det finns med tvåspråkighet samt hur de arbetar med det iförskolan. Studien är en kvalitativ undersökning som baseras på åtta förskolläraresintervjusvar. LÄS MER

 3. 3. Skillnader mellan tvåspråkiga kontra enspråkiga barns läsprestationer: med eller utan läs och/eller skrivsvårigheter?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linda Ström; Andreas Ehlin; [2012]
  Nyckelord :Tvåspråkighet; enspråkighet; barn; dyslexi; lästest;

  Sammanfattning : Studier har visat att tvåspråkiga barn besitter både kognitiva fördelar och nackdelar jämfört med enspråkiga barn. Tvåspråkigas fördelar respektive nackdelar har visat sig vid minne, intelligens, problemlösning och tankeprocesser. LÄS MER

 4. 4. Tvåspråkighet- två utryck för samma mening : Språkstöd och andraspråkinlärning i förskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Valeria Jansson; [2009]
  Nyckelord :tvåspråkighet; språkstöd; förskola; modersmål; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur barn med ett annat modersmål än svenska trivs på förskolor i ett mindre svenskt samhälle och i vilken utsträckning de får hjälp med språkinlärningen. För att ta reda på detta har intervjuer genomförts med förskollärare och föräldrar till barn med annat modersmål där erfarenheter från såväl Språkförskola som vanlig förskola fångades upp. LÄS MER

 5. 5. Förstår barnen innebörden av sin tvåspråkighet och i så fall vilka fördelar respektive nackdelar finns de enligt dem. : En studie om tvåspråkiga barns uppfattning om sin egen tvåspråkighet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mirsada Lemes; [2009]
  Nyckelord :Bilingualism; language development and code-switching.; Tvåspråkighet; språkutveckling och kodväxling;

  Sammanfattning : This study aims to find out what students think about bilingualism as well as whether there are advantages and disadvantages of it, based on the children's perspective. All children in this class are bilingual, is thus a mother tongue other than Swedish. LÄS MER