Sökning: "Vad betyder sociala skillnader"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Vad betyder sociala skillnader.

 1. 1. Being a royal or a noble at death : Funerary expressions of social status in Macedonia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Georgia Bei; [2022]
  Nyckelord :royalty; nobility; social status; tomb; deceased; material expression; funerary landscape; Macedonia; Vergina; Hagios Athanasios; Derveni; funerary archaeology;

  Sammanfattning : This thesis discusses the funerary expression of social status in Macedonia during the 4th century BCE. Specifically, this thesis aims to examine the royal and the noble status and the way this is expressed in death, by making a distinction between royals and nobles. LÄS MER

 2. 2. Bara för att du inte kan svenska språket så betyder det ju inte att du inte kan : En kvalitativ intervjustudie kring nyanlända elevers kunskapsutveckling i So-ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agnes Haglund; [2020]
  Nyckelord :teachers perception; newly arrived pupils; civic education; increased knowledge; interview study; lärares uppfattningar; nyanlända elever; So-ämnena; kunskapsutveckling; intervjustudie;

  Sammanfattning : I skolan ställs mycket höga förväntningar på nyanlända elever, då de förväntas lära det svenska språket parallellt med ämneskunskaper. Många lärare saknar dock kompetens i hur de ska främja nyanlända elever språk- och kunskapsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Könsskillnader i tonåringars läsvanor, motivation och attityder till att läsa skönlitteratur

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christian Halsöy; Linnea Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :läsvanor; attityder; motivation; skönlitteratur; genus;

  Sammanfattning : Inledning: Dagens samhälle präglas av en snabb teknikutveckling där ungdomars läsvanor har förändrats. Teknikanvändning utgör en stor del av ungdomars liv vilket betyder att läsning av skönlitteratur bortprioriteras allt oftare. Skolans styrdokument uppmanar verksamheten att inspirera ungdomar till att vilja läsa mer. LÄS MER

 4. 4. Två broar till samma destination : En kvalitativ studie om migranters integration på arbetsmarknaden

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Andreas Nguyen; [2019]
  Nyckelord :integration; arbetsmarknad; socialt kapital; humankapital; diskriminering; egenföretagare; migration;

  Sammanfattning : Immigration har länge varit ett fenomen som förekommer runt om i världen. Trots att det är vanligt förekommande, betyder det inte att alla lyckas anpassa sig i sitt nya värdland. Värdländerna vidtar åtgärder för att dessa ska lyckas integrera sig både i värdlandets samhälle men även integrera sig på arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Barnombud : En kvalitativ studie om att arbeta med barns rättigheter

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Molly Berg; Åsa Johannesson; [2019]
  Nyckelord :Advocacy for children; children’s right workers; participation; empowerment; child; youth; non-profit organizations; authorities; the UN Convention on the Rights of the Child.; Barnombud; företrädarskap; delaktighet; empowerment; barn; unga; myndigheter; barnkonventionen; civila organisationer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att söka förstå och identifiera barnombudens specifika kunskaper och erfarenheter för att kunna föra en konstruktiv diskussion kring vad detta kan tillföra andra yrkesgrupper som möter barn och unga. Detta genom att undersöka hur barnombud arbetar för att stärka barns rättigheter samt barnombudens reflektioner kring och erfarenheter av detta arbete. LÄS MER