Sökning: "barns social utveckling förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden barns social utveckling förskolan.

 1. 1. Förskolans utemiljö : Fysisk aktivitet och rörelseglädje för ett hälsosamt liv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Veronica Nyrén Carlén; Viktoria Pettersson; [2022]
  Nyckelord :förskola; utemiljö; fysisk aktivitet; rörelseglädje; hälsa; välmående; hållbar livsstil;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studien handlar om fysisk aktivitet i förskolan, vad den betyder för hälsa och välmående där rörelseglädjen och utemiljön har en framträdande roll. Människor i dagens samhälle blir alltmer stillasittande, vilket ger ohälsosamma effekter på människan. LÄS MER

 2. 2. Kontinuitet och progression i barns lärande och utveckling : En kvalitativ studie om samverkan, dokumentation och bedömning i övergången mellan förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Cecilia Häggqvist; [2022]
  Nyckelord :Preschool; preschool class; continuity; progression; documentation; assessment; preschool teacher; cooperation; transition; curriculum; elementary school; frame factor theory; Förskola; förskoleklass; kontinuitet; progression; dokumentation; bedömning; förskollärare; samverkan; övergång; läroplan; grundskola; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie har varit att bidra med kunskap om hur samverkan och utbytet av kunskaper, erfarenheter och information vid övergången mellan förskola och förskoleklass enligt lärare i dessa skolformer kan bidra till kontinuitet och progression i barns lärande och utveckling. Syftet med studien har även varit att synliggöra hur och i vilka avseenden förskollärare i förskolan och lärare i förskoleklass använder sig av överlämningsdokumentation och bedömning vid övergången. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers arbetssätt för att främja flerspråkiga barns språkutveckling med hjälp av litteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Suado Dawod Omar; Sabina Nises; [2022]
  Nyckelord :Multilingualism; children s literature; preschool children; preschool teachers; translanguaging; sociocultural perspective; Flerspråkighet; barnlitteratur; förskolebarn; förskollärare; translanguaging; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I dagens internationaliserade samhälle lever vi i en mångkultur som präglas av olika kulturer och språk. Förskolan blir en social mötesplats där kultur och språk samverkar med hjälp av barn, pedagoger och vårdnadshavare. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers narrativ om TAKK och metodens betydelse för barns sociala liv i förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Alexandra Gréta Papp; Nike Garpstål; [2022]
  Nyckelord :förskola; pedagoger; språkutveckling; kommunikation; TAKK; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolepedagoger använder TAKK och beskriver dess betydelse för barns utveckling och sociala liv i förskolan. Den metodologiska ansatsen är narrativ och utifrån fyra intervjuer och en enkät med 25 svar bearbetas forskningsfrågorna: Hur beskriver förskolepedagoger TAKK i förskolan? Hur kan TAKK bidra till barns språkutveckling enligt pedagoger? samt hur kan TAKK användas i verksamheten/knytas till förskolans utbildning? Pedagogernas narrativ analyseras med stöd i den sociokulturella teorin. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Kriström; Sandra Fjällrud; [2022]
  Nyckelord :Didaktik; Ekologi; Ekonomi; Förskola; Förskollärare; Hållbar utveckling; Miljö; Socialt; Sociokulturellt; Undervisning;

  Sammanfattning : I arbetet söks kunskap om förskollärares förutsättningar, genomförande och syn på undervisning inom hållbar utveckling. Viktiga utgångspunkter och begrepp är det sociokulturella och pragmatiska perspektiven samt begreppen proximal utvecklingszon, scaffolding, mediering och learning by doing. LÄS MER