Sökning: "behaviorismen"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet behaviorismen.

 1. 1. För barn eller till barn? : Behaviorismen i Folkskolans barntidning 1903

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Fanny Engström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den under 2020-talet populära barntidningen Kamratposten är enligt redaktionen själva skriven för barnens skull, men tidningens historia går tillbaka till slutet av 1800 – talet. Tidningen hette då Folkskolans Barntidning och drevs av en folkskollärare vid namn Stina Quint eftersom hon ansåg att skolbarnen behövde ha bra texter att läsa. LÄS MER

 2. 2. Från religion till humanvetenskap : En historisk diskursanalys av Kriminalvårdens styrdokument

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Henrik Sahlin; Karl Chef Lilja; [2021]
  Nyckelord :Kriminalvården; kristendom; rationalitet; humanism; diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats problematiserar Kriminalvårdens ideologiska utveckling genom att analysera interna och externa styrdokument från tre tidsperioder: 1923, 1963-1968 och 2008-2020. Uppsatsen undersöker hur den kristna diskursen och den kristna praktiken inom Kriminalvårdens verksamhet successivt har ersatts som en del av samhällets övergripande rationaliseringstendenser. LÄS MER

 3. 3. “Vissa behöver flytväst för att simma över till andra sidan, medan andra inte behöver det” : Lärares tankar om anpassningar, inkludering samt verbala och icke verbala strategier i undervisning för yngre elever med ADHD och ADHD-relaterade beteenden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Envall; Ellinor Forsman; [2021]
  Nyckelord :ADHD; inkludering; anpassning; verbala och icke verbala strategier; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka anpassningar samt verbala och icke verbala strategier lärarna säger att de gör och använder i undervisningen för elever med ADHD och ADHD-relaterade beteenden, samt vad lärare säger att de gör för att inkludera dessa elever. Studien är kvalitativ med intervju som metod. LÄS MER

 4. 4. Pedagogiska förhållningssätt i fritidshemmets praktik : En etnografisk studie av fysisk aktivitet

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marko Hautala; Andreas Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; fysisk aktivitet; pedagogiska förhållningssätt; etnografi; behaviorismen; CPS; den nya barndomssociologin;

  Sammanfattning : Olika pedagogiska förhållningssätt och olika arbetssätt är en central del av skolans verksamhet ochinte minst inom fritidshemmet. Syftet med studien är att observera hur fritidshemmets verksamhet bedrivs när det gäller fysiskaktivitet samt hur pedagoger använder sig av olika pedagogiska förhållningssätt, arbetssätt och verktygi denna process. LÄS MER

 5. 5. ”Nu har ni varit så bråkiga, så nu blir det inte det här…” : En studie om barns oönskade beteenden bestraffas av pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jinan Cheaib; [2021]
  Nyckelord :Behaviorismen; bestraffning; förskola; oönskade beteenden;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om pedagoger bestraffar barns oönskade beteenden i förskolan, samt vilken påverkan det kan ha på barnet utifrån ett behavioristiskt perspektiv. För att besvara syftet och frågeställningarna som är Hur ser pedagoger på bestraffning? Vilka beteenden hos barn ses som oönskade utifrån pedagogers perspektiv? Vad anser pedagoger bestraffning har för konsekvenser på barn i förskolan? kvalitativa intervjuer användes där tre förskollärare som jobbar i tre olika förskolor intervjuades. LÄS MER