Sökning: "betydelsen för omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 387 uppsatser innehållade orden betydelsen för omvårdnad.

 1. 1. ”Ni lagade mig när jag var trasig och det är jag tacksam för” - En intervjustudie om patienters upplevelse av preoperativ information vid akut bukkirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Alma Olsson; Hanna Svensson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Akut bukkirurgi; Information; Kommunikation; Omvårdnad; Patient; Preoperativ; Upplevelse;

  Sammanfattning : Introduction: Suffering from acute abdominal pain that requires emergency surgery can be traumatic and cause concern for the patient. Research shows that this patient group often experiences a poorer quality of care and information provided compared to patients who are scheduled for elective surgery, despite the good effects that preoperative information entails. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda kvinnor som utsatts för våldtäkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tanja Reljanovic; Linnea Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Caring; experience; nurse; rape; women; Erfarenheter; kvinnor; omvårdnad; sjuksköterska; våldtäkt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan är den första i sjukvårdskedjan som kvinnan som utsatts för våldtäkt möter på sjukhuset. Omvårdnadsarbetet efter en våldtäkt innebär att stärka kvinnans autonomi, skapa trygghet och göra en utförlig undersökning. LÄS MER

 3. 3. Det dagliga våldet: en påverkan på relation och arbetssituation : Sekundäranalys av en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Isak Berg; Evelina Krantz; [2021]
  Nyckelord :Aggression; Encounters; Experience; Geriatric; Aggression; Bemötande; Erfarenheter; Geriatrik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aggression mot vårdare är ett bestående problem inom vården. Vid vård- ochomsorgboende har var femte vårdare utsatts för hot och våld av brukarna. En vanlig orsaktill aggressivt beteende är en bakomliggande kognitiv svikt, vilket är vanligt förekommandeinom äldrevården. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans upplevelse av oplanerad intraoperativ hypotermi

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sandra Johansson; [2021]
  Nyckelord :Erfarenheter; hypotermi; anestesisjuksköterska; intraoperativt; prevention; teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oplanerad intraoperativ hypotermi är en av de vanligaste komplikationerna till anestesi. Komplikationerna som följer påverkar flertalet av kroppens organsystem och kan skapa ett obehag för patienten. Tidigare studier visar att över 70% av alla patienter kan drabbas av oplanerad intraoperativ hypotermi om inga åtgärder vidtas. LÄS MER

 5. 5. Följarskap - en dans i otakt? : Om följare, följarskap och dess påverkan på ledarskapinom kommunal hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maria Forsberg; Tora Knifström; [2021]
  Nyckelord :Follower; followership; municipal home care service; Leader-Member Exchange; Implicit Followership Theories; Leaders´ Implicit Followership Theories; effect on leadership; Följare; följarskap; hemtjänst; kommun; enhetschef; Leader-Member Exchange; Implicit Followership Theories; Leaders´ Implicit Followership Theories; påverkan på ledarskapet;

  Sammanfattning : Kommunen är en stor arbetsgivare och verksamheten inom kommunal hemtjänst berördessutom många människor som kommer i kontakt med anställda inom hemtjänsten i rollensom vårdtagare. För att uppfylla organisationens mål om att en god omvårdnad ska bedrivashar forskningen tidigare mest fokuserat på betydelsen av en framgångsrik ledare. LÄS MER