Sökning: "clarifying pedagogy"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden clarifying pedagogy.

 1. 1. Rektorers samtalsfärdigheter- Kommunikation med medarbetare i förskolan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Ida Ek; [2024]
  Nyckelord :preschool; educational leadership; communication; communication skills; principals; förskola; pedagogiskt ledarskap; kommunikation; samtalsfärdigheter; rektorer;

  Sammanfattning : Communication plays a pivotal role in fostering successful leadership and collaboration within educational setting, with preschools being no exception. This essay delves into the communication of preschool principals during meetings with staff. LÄS MER

 2. 2. Tydliggörande pedagogik utifrån specialpedagogers och förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Sundin; Annie Larsson; [2024]
  Nyckelord :Anpassad kommunikation; Bildstöd; Förhållningssätt; TAKK; Tydliggörande pedagogik;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studiens förväntade kunskapsbidrag är att synliggöra hur specialpedagoger och förskollärare arbetar med tydliggörande pedagogik, på några förskolor. Studien förväntas även bidra med kunskap kring hur tydliggörande pedagogik kan stödja barns utveckling och lärande, med förhoppningen att i förlängningen öka användandet av verktyget. LÄS MER

 3. 3. Autismvänliga miljöer i förskolan : En enkätstuide om autismvänliga miljöer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Wilma Eriksson Fältebrant; Diana Jalal; [2023]
  Nyckelord :ASD; Autism spectrum disorder; learning environments; special educational perspectives; AST; Autismspektrumtillstånd; lärmiljöer; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : The following study focuses on autism-friendly learning environments designed in preschool. The aim of this study is to find out if the knowledge and experience of the teachers in Swedish preschools is sufficient to design adapted in-house environments for children with autism spectrum conditions. LÄS MER

 4. 4. AKK som tydliggörande pedagogik : en studie om förskollärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Annika Pettersson Nilsson; Des Olsson; [2023]
  Nyckelord :ACC; Signs as support; Alternative supplementary communication; clarifying pedagogy; AKK; TAKK; Alternativ kompletterande kommunikation; tydliggörande pedagogik;

  Sammanfattning : Idag visar allt fler forskningsresultat på de språkutvecklande vinsterna hos samtliga barn när verksamheter bedrivs med AKK som komplement. AKK är ett paraplybegrepp som innefattar bland annat bildstöd och tecken som stöd, där olika AKK-system visualiserar språket. LÄS MER

 5. 5. Tydliggörande pedagogik - vision eller verklighet? : En kvalitativ studie med fokus på tydliggörande pedagogik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Anki Forsman; Amanda Pekkala; [2023]
  Nyckelord :förskola; inkludering; specialpedagogik; tydliggörande pedagogik; tydliggörande verktyg;

  Sammanfattning : Denna studie har fokus på tydliggörande pedagogik i förskolan, med syfte att bidra med kunskap om hur denna pedagogik tillämpas i förskolans vardagliga arbete. Utgångspunkten var en kvalitativ forskningsansats, där datainsamlingen utgick från strukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER