Sökning: "deduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet deduktion.

 1. 1. Entreprenadarbetens påverkan på klimatet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Jimi Wells; Markus Rembring; [2021]
  Nyckelord :Klimatpåverkan; LFM30; Beräkningsverktyg; Benchmarking; Livscykelanalys; Fallföretaget; Hållbarhetsredovisning; Klimatdeklaration; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien syftar till att ta fram rekommendationer och råd kring hur klimatpåverkan från anläggningsentreprenader kan beräknas och redovisas. Detta genom att undersöka hur andra aktörer inom branschen agerar i frågan och kartlägga modeller och verktyg för klimatberäkningar. LÄS MER

 2. 2. Mer än 10 år med frivillig revision : En studie om bankernas kreditbedömning av mindre aktiebolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Adriana Morar; Amanda Lagerberg Wilhelmsson; [2021]
  Nyckelord :Avskaffandet av revisionsplikten; mindre aktiebolag; kreditbedömningsprocessen; finansiella rapporter; hård information; mjuk information;

  Sammanfattning : Reformen om avskaffandet av revisionsplikten trädde i kraft den 1: a november 2010. Reformen ger de mindre aktiebolagen möjlighet att själva avgöra vilka redovisning- och revisionstjänster de ska köpa. LÄS MER

 3. 3. Grön Logistik : Betydelsen av hållbara transporter för kunderna när de väljer 3PL-företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mirlinda Brahimi; William Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Grön logistik; tredjepartslogistik; hållbarhet; transporter; konkurrensfördelar; hållbara transporter; gröna tjänster; hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under förra århundradet har den globala ekonomiska tillväxten gett upphov till en enorm konsumtion av varor samtidigt som globaliseringen har lett till stora varuflöden över hela världen. Tillväxten av transporter och dess tillhörande logistiktjänster har varit ett betydande område som har förenklat leveranser. LÄS MER

 4. 4. Inte dödstråkigt, inte askul utan mellanmjölk : en kvalitativ studie om normer och värderingar i Åtvidaberg

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Martin Envall; Ammie Johansson; [2020]
  Nyckelord :Åtvidaberg; normer; värderingar; doxa; kontinuitet; social kontroll; homogenitet; xenofobi; bruksanda; Gnosjöanda; småstadsmentalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att söka utröna vilka normer och värderingar som finns i Åtvidaberg samt vilka påverkanskrafter detta har på den enskilda individen. Studien har en kvalitativ ansats och präglas företrädesvis av induktion men har även subtila inslag av deduktion. LÄS MER

 5. 5. IFRS 3 - En revisorsfråga : Vilka faktorer påverkar tolkningen av IFRS 3?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emin Kheraifia; Viktor Lind; [2020]
  Nyckelord :IFRS 3; accounting quality; goodwill; acquisitions; audit quality; IFRS 3; redovisningskvalitet; goodwill; rörelseförvärv; revisionskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: IFRS 3 togs fram för att öka transparensen i de finansiella rapporterna genom att i högre grad särskilja immateriella tillgångar från goodwill och därmed höja informationsvärdet och beslutsanvändarbarheten för användare av de finansiella rapporterna. Ur ett svenskt perspektiv har dock inte IFRS 3 fått det genomslag IASB önskat, och det är därför av intresse att försöka förklara vilka revisorsspecifika faktorer som har en påverkan på hur IFRS 3 tolkas. LÄS MER