Sökning: "flerspråkighet och språksvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden flerspråkighet och språksvårigheter.

 1. 1. Problemlösningsuppgifter i matematik, ett hinder för flerspråkiga elever?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Halima Ibrahim; Joelle Ortmann Hamzo; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; grundskolan; matematik; problemlösning; strategier;

  Sammanfattning : Många elever upplever att matematik är ett svårt ämne, detta kan bli ännu svårare för flerspråkiga elever. Forskning påvisar att språksvårigheter är en bidragande faktor för flerspråkiga elever när de läser text- och problemlösningsuppgifter. LÄS MER

 2. 2. Hur kan vi stötta nyanlända gymnasieungdomars språk- och kunskapsutveckling? : En intervjustudie av svenska som andraspråkslärare i gymnasiets språkintroduktionsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Helmerskog; [2017]
  Nyckelord :flerspråkighet; hermeneutik; skolspråk; svenska som andraspråk; svenska för;

  Sammanfattning : Studien är motiverad mot bakgrund av de senaste årens flyktingmottagning i Sverige med ett stort antal ungdomar i gymnasieåldern som tas emot i gymnasiets språkintroduktionsprogram (sprint). Utifrån ett specialpedagogiskt intresse med inriktning på läs-och skrivsvårigheter är syftet med föreliggande studie att med hjälp av semistrukturerade intervjuer undersöka vad lärare i svenska som andraspråk i gymnasiets språkintroduktionsprogram tänker om hur nyanlända eleverna kan utveckla kunskap i den svenska skolan. LÄS MER

 3. 3. "För flerspråkiga elever är det inte i första hand dyslexi." : En undersökning om några speciallärare och specialpedagogers uppfattningar om flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter på gymnasieskolan.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Caroline Sahlberg; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; svenska som andraspråk; läs- och skrivsvårigheter; gymnasieskolan; diagnostisering; stöd; specialpedagogik; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Alla elever har rätt till att få det stöd som de behöver för att utvecklas på bästa sätt i skolan. För att flerspråkiga elever ska få det stöd som de är i behov av, behöver skolorna ha mer kunskaper om flerspråkighet. LÄS MER

 4. 4. Läs- och skrivsvårigheter eller språksvårigheter? : Hur kan man identifiera läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever i gymnasiet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Andersson; [2015]
  Nyckelord :Flerspråkighet; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; andraspråk; specialpedagogik; kartläggning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare i gymnasieskolan kan indentifiera läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga elever. Med en kvalitativ metod intervjuades tre specialpedagoger, en speciallärare och två modersmålslärare där samtliga gav sin syn på hur arbetet och samarbetet fungerade. LÄS MER

 5. 5. Flerspråklighet i skolan : En intervjustudie om fyra lärares arbete med flerspråkiga elever och deras språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Karin Tinnerberg-Safaee; [2015]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; flerspråkighet; kartläggning av nyanländ elev; modersmålsundervisning; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Idag växer andelen flerspråkiga elever i skolan, och vi lärare står inför en stor utmaning att ge dessa elever goda språkliga kunskaper. I dagens samhälle ställs det stora krav på vår förmåga att kunna kommunicera med vår omgivning både i tal och i skrift. LÄS MER