Sökning: "gih kvalitativ 2020"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden gih kvalitativ 2020.

 1. 1. ”Läraren har såklart en plan” för hur idrott ska inkludera alla : En kvalitativ studie om inkludering i grund- och gymnasieskolans undervisning avseende elever med invandrarbakgrund.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Boaz Japalwonga; [2023]
  Nyckelord :Skola; Urbana områden; struktur; disciplinering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie är att retrospektivt undersöka hur lärarstudenter med invandrarbakgrund på gymnastik och idrottshögskolan (GIH) ser på sin egen skolgång i grund- och gymnasieskolan avseende inkludering och lärarens sätt att arbeta med elever med invandrabakgrund. Studiens forskningsfrågor är: Hur upplevde lärarstudenterna det pedagogiska mötet mellan eleverna och läraren i idrott och hälsa? Hur såg relationen ut mellan elev och lärare under lärarstudenternas tidigare skolgång?                Upplever lärarstudenterna att det fanns en tydlig struktur och disciplin under lektionerna i grund- och gymnasieskolan? Metod: Syftet med denna studie är att undersöka och belysa hur manliga studenter med invandrarbakgrund ser på idrott från grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Idrott och hälsa på distans : en kvalitativ studie om lärares upplevelser av distansundervisning i idrott och hälsa under coronapandemin våren 2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Matilda Vilmar; [2021]
  Nyckelord :Distansundervisning; idrott och hälsa; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med den föreliggande studien är att undersöka hur lärare på gymnasiet har upplevt distansundervisningen i idrott och hälsa under coronapandemin våren 2020. Följande frågeställningar behandlas i studien: 1. Hur beskriver lärarna att deras distansundervisning i idrott och hälsa ser ut? 2. LÄS MER

 3. 3. Isprinsessa eller vinnarskalle? : En kvalitativ textanalys av hur idrottande pojkar och flickor framställs i svenska dagstidningar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Gustav Purwin; Vidar Örjes; [2021]
  Nyckelord :Genus; ungdomar i media; genuskodade kroppar; genuskodade egenskaper;

  Sammanfattning : Aim The aim of this study is to shed light on which body ideals among young people are found inthe Swedish newspapers Dagens Nyheter (DN) and Svenska Dagbladet (SvD). The study alsoaims to shed light on stereotypical notions of what is considered masculine and feminine amongyoung athletes. LÄS MER

 4. 4. Idrottsledarnas betydelse i föreningsidrotten : En kvalitativ studie om hur idrottsledare arbetar för att skapa en positiv idrottsmiljö

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jesper Degerlund; Arttu Kalliolevo; [2020]
  Nyckelord :Positiv idrottsmiljö; föreningsidrott; fotboll; brottning; idrottsverksamhet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur idrottsledare bedriver sin verksamhet för att få barn och ungdomar att stanna kvar i föreningsidrotten. För att kunna besvara på detta har vi fokuserat på att undersöka hur idrottsledare skapar en positiv idrottsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Hälsans betydelse i ämnet idrott och hälsa : En studie om hur lärare uppfattar hälsouppdraget i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Karapidakis; Leo Lubner; [2020]
  Nyckelord :health; physical education; health promotion; health education; health in school; physical education and health; salutogenesis; hälsa; idrott och hälsa; hälsa i skolan; hälsoperspektiv; kasam; salutogenes;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att förstå hur lärare inom ämnet idrott och hälsa uppfattar och förhåller sig till ämnets hälsouppdrag. Följande frågeställningar kommer att behandlas: Hur definierar och tolkar lärare hälsobegreppet? Hur tolkar och arbetar lärare med ämnets hälsouppdrag? Vad anser lärare om ämnets hälsouppdrag? Metod För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes intervjuer med utgångspunkt i en kvalitativ ansats. LÄS MER