Sökning: "hemmasittare och problematisk skolfrånvaro"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden hemmasittare och problematisk skolfrånvaro.

 1. 1. Upplevda framgångsfaktorer vid problematisk skolfrånvaro- Åtgärder och insatser som främjar återgång till skolan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sophie Joelsson; [2022]
  Nyckelord :problematisk skolfrånvaro; hemmasittare; återintegrering; återanpassning; framgångsfaktorer; åtgärder; insatser; relationer; resurser; relevanta anpassningar; Bronfenbrenner; systemteori; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med den aktuella studien är att undersöka vilka insatser och åtgärder som upplevs som hjälpsamma för att återintegrera elever med problematisk frånvaro till skolan. Forskningsansatsen är kvalitativ med tematisk analys (TA) som metod. LÄS MER

 2. 2. Komplexiteten kring problematisk skolfrånvaro gällandeförebyggande, främjande och åtgärdande insatser : En kvalitativ intervjustudie med specialpedagogerverksamma i årskurs 4-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ulrika Bengtsson; Angelica Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Förebygga; främja och åtgärda skolnärvaro; hemmasittare och problematisk skolfrånvaro;

  Sammanfattning : I vår studie framkommer att skolelever med problematisk skolfrånvaro är ett växande problempå många skolor både i Sverige och internationellt. Detta i sin tur leder till stora konsekvensersett både ur individ- och samhällsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Problematisk skolfrånvaro : Vårdnadshavares och elevers beskrivningar av en problematisk skolfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ulrika Brännström; Annica Johansson; [2021]
  Nyckelord :bemötande; elevhälsan; relationer; skolfrånvaro; skolsvårigheter och tidiga insatser;

  Sammanfattning : Abstrakt Skollagen är tydlig med att alla barn ska ha rätt till utbildning och det är upp till varje skola att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande. Under de senaste åren har antalet elever som stannar hemma från skolan ökat, det är ett globalt problem som påverkar många elever. LÄS MER

 4. 4. Ofrivillig skolfrånvaro : - När eleven blir ett symptom på ett skolsystem som brister

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Josephine Sandberg; Malin Petersson; [2021]
  Nyckelord :Bemötande; elevperspektiv; främjande; förebyggande; gymnasieskola; hemmasittare; likvärdighet; skolfrånvaro; skolsystem;

  Sammanfattning : Studien syftade till att belysa gymnasieelevers upplevda bakomliggande orsaker till sin problematiska skolfrånvaro samt att med avstamp i upplevelserna undersöka hur gymnasieskolor kan arbeta främjande och förebyggande mot problematisk skolfrånvaro. I studien användes metoden livshistorieintervjuer, där tre respondenter skildrade sin skolfrånvaro och hur de upplevde skolans agerande i samband med denna. LÄS MER

 5. 5. Läs- och skrivsvårigheter samt problematisk skolfrånvaro : En intervjustudie med specialpedagoger och speciallärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Madeleine Stenberg; Linda-Marie Bergengren; Stefan Brodin; [2020]
  Nyckelord :hemmasittare; läs- och skrivsvårigheter; skolfrånvaro; systemteori; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Skolfrånvaron ökar och elever går ut med ofullständiga betyg vilket ökar risken att hamna i utanförskap. Syftet med denna småskaliga studie är att belysa hur 18 specialpedagoger och 4 speciallärare – verksamma inom förskola till högstadium på olika orter i Mellansverige – ser på problematisk skolfrånvaro och dess bakomliggande orsaker, om det är möjlighet att tidigt identifiera tecken som kan leda till senare skolfrånvaro samt lyfta likheter, skillnader och upplevda samband mellan läs- och skrivsvårigheter och problematisk skolfrånvaro. LÄS MER