Sökning: "juridiska problem förvaltningsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden juridiska problem förvaltningsrätt.

 1. 1. Dröjsmålstalan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Westberg; [2021-03-03]
  Nyckelord :Dröjsmålstalan; Förvaltningsrätt; Myndighetshandläggning; Medborgarskapsärenden; Utvärdering; Snabbhetsperspektiv; Resurs kostnadsperspektiv; God förvaltning; Intervjustudie;

  Sammanfattning : I den nya förvaltningslagen (2017:900) finns ett nytt rättsmedel som i doktrin och förarbeten kommit att kallas för dröjsmålstalan. Dröjsmålstalan regleras i 12 § förvaltningslagen och bereder enskilda att, för första gången i förvaltningsrättslig historia, föra en talan mot myndigheters långsamma handläggningstider. LÄS MER

 2. 2. LVU-stigen – Barnets bästa i fråga om återförening eller vårdnadsöverflyttning i samband med upphörande av vård enligt LVU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Nicolaides; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; familjerätt; socialrätt; återförening; LVU; vårdnadsöverflyttning; upphörande av vård; intressekonflikt; rätten till familjeliv; barnets bästa.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige skakades i början av år 2020 av nyheten att en treårig flicka hade hittats avliden i sitt hem. Flickan hade knappt ett år tidigare återförenats med sin familj efter att ha varit placerad i familjehem för vård enligt LVU sedan strax efter födseln. Samtidigt hade barnkonventionen precis blivit svensk lag. LÄS MER

 3. 3. Är förvaltningslagens dröjsmålstalan ett effektivt rättsmedel ur den enskildes perspektiv? - En undersökning av i vad mån utformingen av 12 § FL uppfyller sitt tilltänkta syfte

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tove Hallbäck; [2020]
  Nyckelord :dröjsmålstalan; förvaltningsrätt; förvaltningslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I samband med att den nya förvaltningslagen (2017:900) (FL) trädde i kraft 2018 så infördes en så kallad dröjsmålstalan genom 12 § FL. Syftet med bestämmelsen är att enskilda ska få ett verktyg för att kunna påskynda handläggningen av ett ärende i det fall som processen präglas av oskäliga dröjsmål. LÄS MER

 4. 4. Preskription eller ett preskriptionsundantag? - En utredning om 10 kap. 8 § miljöbalken och dess tillämpning på det solidariska ansvaret för föroreningsskador

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ina Laurell; [2020]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; miljörätt; preskriptionsundantag; regressfordran; avhjälpandeansvar; ansvar för avhjälpande; efterbehandlingsansvar; föroreningsskada; föroreningsskador.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föroreningar av mark- och vattenområden, så kallade föroreningsskador, medför i regel höga kostnader att avhjälpa. För att undvika att kostnaden belastar statsbudgeten har ett avhjälpandeansvar införts i 10 kap. LÄS MER

 5. 5. Dröjsmålstalan – ett ändamålsenligt rättsmedel? en undersökning av i vad mån 12 § FL är ändamålsenligt utformad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Klara Magntorn; [2020]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; dröjsmålstalan; förvaltningslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom 12 § förvaltningslagen (2017:900) (FL) har det för första gången i svensk rätt införts ett allmänt rättsmedel mot dröjsmål i myndigheternas handläggning. Rättsmedlet, som i doktrin och förarbeten kallas för dröjsmålstalan, ger enskilda en möjlighet att föra talan mot förvaltningsmyndigheters passivitet. LÄS MER