Sökning: "kodningsschema"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet kodningsschema.

 1. 1. En analys av läromedel för att upptäcka kommunikativ interaktion inom matematik i årskurs 6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annie Stenfelt; [2019-03-11]
  Nyckelord :Lärobok; matematik; lärarhandledning; kommunikativ interaktion.;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att undersöka tre läromedel som består av en eller två läroböcker och tillhörande lärarhandledning, för att se hur stor del av läromedlen som berör den kommunikativa förmågan i förhållande till Skolverkets kursplan i matematik. Examensarbetet vill även analysera hur lärarhandledningen har en påverkan till hur kommunikativ interaktion inkluderas i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning : - En studie om kvalitet i Svenska byggföretags hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Rodhe; [2018]
  Nyckelord :Sustainabilty report; sustainability; quality; relevance; credibility; Hållbarhetsrapport; hållbar utveckling; kvalitet; relevans; trovärdighet;

  Sammanfattning : Problem: Sustainability and sustainable development has gained more attention in recent years. As a result, companies are more committed to taking responsibility and demonstrating that it contributes to a sustainable society by publishing a sustainability report. LÄS MER

 3. 3. Porträttering av män och kvinnor i skogsbrukspress

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Maria Jägerborg; Oscar Nilzén; [2018]
  Nyckelord :representation; genus; kön; jämställdhet; bildanalys; media;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur män och kvinnor representeras i den skogliga pressen i Sverige idag. För att undersöka detta gjordes en kvantitativ bildanalys av det visuella innehållet i tre av de större svenska skogstidskrifterna. LÄS MER

 4. 4. An investigation of categorical variable encoding techniques in machine learning: binary versus one-hot and feature hashing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Cedric Seger; [2018]
  Nyckelord :categorical features; feature hashing; binary encoding; classi- fication; kategoriska variabler; feature hashing; binär kodning; klassi- ficering;

  Sammanfattning : Machine learning methods can be used for solving important binary classification tasks in domains such as display advertising and recommender systems. In many of these domains categorical features are common and often of high cardinality. LÄS MER

 5. 5. Lärarhandledningars erbjudna stöd gällande procentbegreppet : En innehållsanalys av fyra lärarhandledningar för åk 6.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Angelika Petersén; Daniel Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Grundskolan; Lärarhandledningar; Matematik; Procent; Stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera fyra olika lärarhandledningar i matematik för årskurs 6 för att få mer kunskap kring stödet som erbjuds inom kapitlet procent. De lärarhandledningar som analyserats är Favorit matematik, Koll på matematik, Matte Eldorado och Matte Direkt Borgen. LÄS MER