Sökning: "kunskapsöverföring"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet kunskapsöverföring.

 1. 1. Hur organisationer påverkas när medarbetare ersätts med Robotic Process Automation : En rapport om hur RPA-robotar påverkar verksamhetsutvecklingen och den implicita kunskapen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Niklas Beijbom; Abdalrahim Idjbara; [2019]
  Nyckelord :Informatik; Robotic Process Automation; Implicit kunskap; Verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Teknologin har alltid påverkat samhället, tekniska lösningar utvecklas hastigt. Robotic Process Automation (RPA) är en robot som genomför repetitiva, enkla återupprepande, uppgifter som hanteras på exakt samma sätt varje gång istället för att det ska hanteras av anställda. LÄS MER

 2. 2. Samarbetsviljans roll i att överbrygga kulturella skillnader mellan företag i läkemedelsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Lenasson; Malcolm Lyth Waters; [2019]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; absorptiv kapacitet; spridningskapacitet; tyst kunskap; samarbetsvilja; kulturdistans;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur kulturell distans påverkar kunskapsöverföring utifrån en kvalitativ studie på ett litet svenskt läkemedelsföretag. Vi har utgått från en modell för kunskapsöverföring som tar hänsyn till förutsättningar för mottaglighet av ny kunskap, kulturella skillnader och inverkan av kulturell distans. LÄS MER

 3. 3. Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede : En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Harald Börestam; Mathilda Norell; [2019]
  Nyckelord :cooperation; architect; HVAC plumbing; interdisciplinary communication; installations; early stage planning; Samordning; Arkitekt; VVS; Installationssamordning; Tvärfacklig kommunikation; Installationer; Flerbostadshus; Programskede;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. LÄS MER

 4. 4. Kompetensförsörjning: tillverkningsindustrins stora utmaning : Hur företag arbetar för att behålla och tillvarata kompetens vid ett omställningsarbete

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Johanna Palmgren Söderström; Daniella Berge; [2019]
  Nyckelord :knowledge retention; downsizing; employee exit; HRM; omställningsarbete; kompetensförsörjning; strategi; behålla kompetens; tillvarata kompetens; tillverkningsindustri;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats undersöker hur industriföretag arbetar med att behålla och tillvarata kompetens vid omställningsarbeten. Studien utgår från en kvalitativ fallstudie som forskningsmetod, där dokument och 16 intervjuer utgör studiens empiri. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsöverföring i mindre familjeföretag : En kvalitativ fallstudie kring hur överföring av kunskap sker i mindre familjeföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Dzenita Dzelepovic; Samra Malagic; Sebastian Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Knowledge transfer; Family business; SECI-model; Competence; Kunskapsöverföring; Familjeföretag; SECI-modellen; Kompetens;

  Sammanfattning : Det finns idag en utbredd förståelse för att företagets inneboende kunskap och kompetens utgör en allt viktigare roll för att kunna möta framtida utmaningar. Att utveckla kompetens och utbyta kunskap kan därför ses som centralt i de flesta företag, men detta framhävs som än mer betydelsefullt i familjeföretag eftersom kompetensen är direkt nödvändig för dess framtida överlevnad och utveckling. LÄS MER