Sökning: "läromedel i svenska läroplanen"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden läromedel i svenska läroplanen.

 1. 1. "Lärare har idag frihet att själva välja läromedel..." : En kvantitativ enkätundersökning om lågstadielärares användning av läromedel och eventuella ramfaktorer som begränsar valet av läromedel i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Michaela Eriksson; Ellinor Wollner; [2024]
  Nyckelord :Matematikundervisning; lågstadiet; läromedel; lärobok; ramfaktorteorin;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att presentera hur användningen av läromedel i matematikundervisningen ser ut på lågstadiet samt i vilken utsträckning det finns faktorer som begränsar valet av läromedel i matematikundervisningen utifrån ett lärarperspektiv. Detta gjordes med en kvantitativ ansats där insamlingsmetoden var webbenkät. LÄS MER

 2. 2. Synen på skönlitterär kunskap i läromedel för Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Timmy Andersson; [2023]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; innehållsanalys; kunskap; läromedel; läroplansteori; skönlitteratur; svenska.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur läromedel för svenska 1 i gymnasieskolan arbetar med skönlitteratur i förhållande till vad läroplanen säger. Med hjälp av en innehållsanalys av tre olika läromedel för svenska 1, undersöks vilken sorts litterär kunskap som prövas i samband med övningsuppgifter i läromedlet. LÄS MER

 3. 3. Läromedelsanalys i samhällskunskap åk 4-6 : En innehållsanalys av de nationella minoriteternas framställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Ahlgren Peters; Anton Andersson; [2023]
  Nyckelord :Aktörskap; läromedel; läroplan; nationella minoriteter; samhällskunskapsdidaktik;

  Sammanfattning : Denna studies problem är tudelat. Tillgången på läromedel varierar runt om i landet samtidigt som läroboken har en stark ställning bland lärare. LÄS MER

 4. 4. Läromedel att räkna med? : En studie om läromedel i matematik för årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linn Gunnardo; Madeleine Edström Andersen; [2023]
  Nyckelord :läromedel; lärobok; matematik; matematiska förmågor; innehållsanalys; matematikundervisning; årskurs 6; MCRF; Lithner;

  Sammanfattning : Läraren lektionsplanering och undervisning i matematik utgår ofta från elevernas läroböcker. Det är därför av stor vikt att läroböckerna håller en hög kvalitet för att säkra en god och likvärdig utbildning. LÄS MER

 5. 5. Utbildning och eurocentrism: Hur den tar sig uttryck och hur en arbetar emot den

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Oscar Johansson; Johanna Voigt; [2023]
  Nyckelord :Andrafiering; Eurocentrism; Interkultur; Metanarrativ; Mångkultur;

  Sammanfattning : I läroplanen för gymnasieskolan från 2011 står det att undervisningen ska bidra till att elevers identitet kan relateras till det globala samt att skolan ska utgå från ett internationellt perspektiv. Däremot menar en rad forskare att historieundervisningen tenderar att vara eurocentrisk. LÄS MER