Sökning: "lernia"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet lernia.

 1. 1. Hybridisering i statligt ägda bolag : En fallstudie av Lernia AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Elina van Huizen; Sara Olsson; [2017]
  Nyckelord :Hybridisering; statligt ägda bolag;

  Sammanfattning : Sedan bolagiseringen av statliga affärsverk och myndigheter har staten börjat äga aktiebolag. Dessa bolag har två styrlogiker, affärsmässighet och demokrati, vilket innebär att de både har ett vinstintresse och ett samhällsintresse. Bolag som har båda dessa egenskaper kallas för hybridorganisationer. LÄS MER

 2. 2. I väntan på dödsdom : medarbetarens upplevelser av uppsägning i samband med omförhandlingen av offentliga upphandlingar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Matilda Dahllöf; Sara Malm; Jakob Zetterberg; [2016]
  Nyckelord :offentlig upphandling; organisationsdöd; psykologiska kontraktet; anställningsotrygghet;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur offentligt kontrakterade medarbetare på utbildningsföretaget Lernia upplever situationen i samband med att de blir uppsagda med anledning av att deras upphandlade avtal snart löper ut. Empirin utgörs av kvalitativa intervjuer och i resultatet framkom att respondenternas upplevelser skiljde sig beroende på hur de, utifrån organisatoriska och individuella faktorer, tolkade och hanterade hotet mot anställningen. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering av Tryckeriet 14 i Stockholm

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Emilia Åkesson; Ola Liliebladh; Sofia Månsson; Hampus Månsson; [2015]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; Tryckeriet 14; Stockholm; Simulex; FDS; DETACT-T2; personsäkerhet; känslighetsanalys; riskanalys. Fire saftey evaluation; human saftey; sensitivity analysis; risk analysis.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Följande rapport är skriven som en del i kursen Brandteknisk riskvärdering på Brandingenjörsprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola. Författarna till rapporten har tilldelats objektet, Tryckeriet 14. Lokalerna i byggnaden hyrs ut till olika fristående skolor. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning - syftet med hållbarhetsredovisningen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Odenberger; Emir Alic; [2011]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiative; samhällsansvar; intressenter; utveckling; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska vilka faktorer som ligger till grund för utvecklingen av hållbarhetsredovisningar i statligt ägda bolag samt hållbarhetsredovisningens huvudsakliga syfte. Därtill syftar uppsatsen till att analysera hur trovärdig och begriplig den redovisade information är och till vem hållbarhetsredovisningar riktas. LÄS MER

 5. 5. Beyond Balanced Scorecard - Om verksamhetsstyrningen i Lernia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sacha Pardon; Camilla Westdahl; Thomas Stahl; [2009]
  Nyckelord :Balanserat Styrkort; organisationsförändring; ekonomistyrning; verksamhetsstyrning; immateriella värden; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Hur arbetar Lernia med verksamhetsstyrning och hur har den utvecklats över tid? Vilka händelser ligger bakom förändringen och hur inkorporeras immateriella värden i verksamhetsstyrningen/ekonomistyrningen? Metod: Kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer. Empiri: Lernia är ett utbildnings- och bemanningsföretag som genomgick en större organisationsförändring under 2008. LÄS MER