Sökning: "management chefer"

Visar resultat 1 - 5 av 777 uppsatser innehållade orden management chefer.

 1. 1. Regelverk, hälsa & ledarskap : Förändringsarbete där chefen hamnar i ett dilemma vid ändringar i regelverket

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Dennis Rupertsson; Bernt Gustin; [2024]
  Nyckelord :Leadership; change; institution; management and organization; Ledarskap; förändring; institution; ledning; organisation;

  Sammanfattning : Inledning: Den första oktober år 2023 ändrades arbetstidslagen vilket i kombination med tidigare lagstiftning skapade dilemman för arbetsgivare och chefer inom kommunal verksamhet. Framförallt var det första linjens chefer som fick flera utmaningar i och med förändringen. LÄS MER

 2. 2. Normer och lärande. : En studie av dynamiken mellan normer och medarbetares lärande på arbetsplatsen.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Lindqvist Wenwen; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to increase understanding of the relationship between norms and employee learning in the workplace. The study is aimed at employees' work experiences from different perspectives, such as collaboration, communication, organization of work, and room for action, and thereby highlights the dynamics between norms and employee learning in the workplace. LÄS MER

 3. 3. Hur distans/hybridarbete påverkar arbetstillfredsställelse : En studie om distans/hybridarbete på svensk myndighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Fanny Reuterswärd; Anders Malmros; [2024]
  Nyckelord :Distansarbete; hybridarbete; arbete hemifrån; arbetstillfredsställelse; stöd; relationer; chefer; kollegor; karriärmöjligheter; lön;

  Sammanfattning : Frågeställning och syfte: Vi har i denna studie utgått från forskningsfrågan: ”hur distans/hybridarbete påverkar arbetstillfredsställelse och dess faktorer - stöd och sociala relationer från kollegor och chefer, karriärmöjligheter, och lön och förmåner - och vilka konsekvenser det får?”. Där vårt syfte har varit: ”att skapa förståelse för hur distans/hybridarbete påverkar arbetstillfredsställelse (job/work satisfaction) på svensk myndighet”. LÄS MER

 4. 4. Mellanchefen & hantering av medarbetares motstånd mot förändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elsa Berg; Alicia Bergström; [2024]
  Nyckelord :Middle manager; employee resistance to change; change aversion; change management; managing resistance to change.;

  Sammanfattning : Titel: Mellanchefen & hantering av medarbetares motstånd mot förändring Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Elsa Berg och Alicia Bergström Handledare: Emilia Kvarnström   Datum: 2024 - Januari   Syfte: Idag driver företag ständigt förändring- och utvecklingsarbeten och med förändringar kommer ofta motståndsreaktioner. Motstånd mot förändring från medarbetare behöver bemötas och hanteras för att förändringar ska kunna fortgå i verksamheter. LÄS MER

 5. 5. Den stressiga arbetsmiljön : Chefers stressförebyggande arbetsmiljöarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Miranda Loberg Nelisse; Madeleine Östergren; [2024]
  Nyckelord :Mangers; employee responsibility; work environment management; work environment; stress; chefer; personalansvar; arbetsmiljöarbete; arbetsmiljö; stress;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur chefer med personalansvar arbetar med arbetsmiljöfrågor för att förebygga och hantera stress på arbetsplatsen. Studien använder en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer. Totalt genomfördes 7 intervjuer med 7 olika chefer med personalansvar. Samtliga intervjuer spelades in. LÄS MER