Sökning: "mat etnografi"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden mat etnografi.

 1. 1. Den äldres röst - En kvalitativ studie om individens inflytande och måltidsupplevelse på två svenska äldreboenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Dina Leuchovius; [2018-01-29]
  Nyckelord :inflytande; äldreboende; måltidsupplevelse; matkvalitet; etnografi; exit; voice; Sverige; FAMM; Five Aspects of Meal;

  Sammanfattning : Syfte: Att bidra med förståelse för hur personer som bor på äldreboendet upplever måltider samt uttrycker sina önskemål kring mat och måltider. Teori: Albert Hirschmans teoretiska koncept av ”voice” och ”exit”. Metod: Intervjuer och observationer på två äldreboenden i Göteborgs och Kungsbacka kommun. LÄS MER

 2. 2. Dialogism en livsåskådning - En etnografis studie om professionella samtal inom psykiatrin

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Katarina Linglander; [2016]
  Nyckelord :Conversation; talking mats; psychiatry; professional meetings; ethnography; Samtal; samtalsmatta; psykiatri; professionella möten; etnografi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera hur ett samtal om gemensamt beslutsfattande går till när en patient, Case manager och professionella träffas enskilt eller i resursgrupp och samtalar med varandra om vårdplanen. Det var en etnografisk studie där samtal inom en psykiatrisk verksamhet representerade det fält som studerats genom metoden deltagande observation. LÄS MER

 3. 3. Foodscapes och matkultur i Kalifornien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Marika Jönsson; Anja Nordin; [2014-06-25]
  Nyckelord :Kalifornien; foodscapes; intervju; matkultur; etnografi;

  Sammanfattning : Syfte med denna rapport är att undersöka och kartlägga matkultur, foodscapes och matvanor längs med Kaliforniens kust. Valet av mat har en betydande roll i våra liv och det finns många faktorer som påverkar dessa val. USA är ett av de länder i världen där människor lider mest av övervikt och fetma. LÄS MER

 4. 4. Kungar av köket En studie av unga män och matkonsumtion

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Erlandsson; Edward Boethius; [2011]
  Nyckelord :management; Företagsledning; Management of enterprises; Självuttryckande; Maskulinitet; Matkonsumtion; Consumer Culture Theory; Identitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Kungar av köket: en studie av unga män och matkonsumtion Seminariedatum: 2011-05-24 Ämne/kurs: FEKP09 Masteruppsats på Civilekonomprogrammet, inriktning International Marketing and Brand Management (Consumer Culture Theory) (D-nivå), 30 universitetspoäng (30 ECTS). Författare: Edward Boethius och Hampus Erlandsson Handledare: Sofia Ulver-Sneistrup Fem nyckelord: Consumer Culture Theory, Identitet , Matkonsumtion, Maskulinitet, Självuttryckande Syfte: Syftet med undersökningen är att belysa matlagningstrenden bland unga män och därmed få reda på vilka betydelser männen lägger i sin matlagning. LÄS MER

 5. 5. إحسن إلى المحتاجين : en etnografisk fallstudie över socialt arbete bland muslimer i Damaskus

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Rikard Engström; [2008]
  Nyckelord :etnografi; islamologi; faderlösa barn; sufism; barnhem; religionspsykologi; fältstudie; Damaskus; socialt arbete; Abu Nur; yatiim; Ansar; Dar ar-rahme;

  Sammanfattning : Studien berör socialt arbete bland muslimer utifrån exemplet Abu Nur som är en större moské i norra Damaskus. En särskild fördjupning har gjorts av verksamheten kring yatiim, barn vars far har dött, som i studien benämns som de faderslösa barnen. LÄS MER