Sökning: "metod analys företag"

Visar resultat 6 - 10 av 1190 uppsatser innehållade orden metod analys företag.

 1. 6. Förvärv och framgång : En fallstudie av NIBE:s förvärvs- och integrationsprocess med fokus på struktur, strategi och styrning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Johnsson; Svea Gomez Gomez; [2022]
  Nyckelord :Growth strategy; acquisitions; acquisition strategy; integration process; management; organizational structure; Tillväxtstrategi; företagsförvärv; förvärvsstrategi; integrationsprocess; styrning; organisationsstruktur.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Integrationsprocessen, och strategin som anammas vid integration av förvärv, anses vara en vital aspekt för förvärvets potentiella framgång. Studier visar däremot hur det utgör en av de svåraste faserna vid företagsförvärv, och utgör därav en stor anledning till att förvärv misslyckas. LÄS MER

 2. 7. Att ta beslut för varusamordning i glesbygd : Intervjustudie mot svenska glesbygdsområden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexander Andersson; Johan Vitéz; [2022]
  Nyckelord :: Samordnade varutransporter; Glesbygdslogistik; Hållbara transporter; Beslutsmodeller; Beslutsteori; Kostnadsbesparingar; Beslutskriterier;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att Sverige ska kunna nå sina uppsatta klimatmål innan år 2030, behövs stora förändringar ske i hur vi skickar och transporterar vårt gods. Idag står Sveriges vägtrafik för 90% av de koldioxidutsläpp som sker av alla inrikes transporter. LÄS MER

 3. 8. Project Managers Description of Learning Aspects : Brain, heart, two ears, and one mouth

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Therese Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Keywords: Change and implementation projects; learning aspects; project manager; thematic analysis; Nyckelord: Inlärningsaspekter; tematisk analys; projektledare; förändrings- och implementeringsprojekt;

  Sammanfattning : Introduction: All human activity involves knowledge acquisition or learning and includes all the individuals' abilities. Many project organisations struggle with learning despite methods such as lessons learned. Aim: The study aimed to investigate and further develop knowledge about unlearning and re-learning in change-and implementation projects. LÄS MER

 4. 9. When Killing your Darlings Becomes Vital : Centrala avvägningar vid hantering av disruptiv innovation

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Marcus Dahlén; Louise Lago; [2022]
  Nyckelord :Disruptive innovation; Disruptive technology; Business model; Heavy vehicle industry; Heavy Commercial Vehicles; Strategic adaptation; Exploration; Exploitation; Modularisation; Ecosystem; Technology shift.; Disruptiv innovation; Disruptiv teknologi; Affärsmodell; Tung fordonsindustri; Tunga kommersiella fordon; Strategisk anpassning; Exploration; Exploitation; Modularisering; Ekosystem; Teknologiskifte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Branschen för tunga kommersiella fordon har historiskt verkat i en relativt mogen kontext, där värdeerbjudandet kretsat kring inkrementella förbättringar av förbränningsmotorn. Ett ökat behov av hållbara transporter och nya framväxande teknologier gör nu inträde i branschen vilket skapar en disruptiv affärskontext som sätter sedan länge rådande affärsmodeller och strategier ur spel. LÄS MER

 5. 10. Implementing Software Product Line Engineering (SPLE) : A framework for evaluating financial and other consequences for a software company in the stock exchange services industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Martin Ek; [2022]
  Nyckelord :SPLE economics; costs; risks; differentiation advantage; case study; SPLE-ekonomi; kostnader; risker; konkurrensfördelar; fallstudie;

  Sammanfattning : Software Product Line Engineering, in short SPLE, is a way of developing software that historically has yielded great benefits for companies using the approach. However, implementing SPLE within an organization requires fundamental changes. Therefore it is important to weigh the pros and cons of changing to SPLE. LÄS MER