Sökning: "metoddiskussion litteraturstudie"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden metoddiskussion litteraturstudie.

 1. 1. Mötet mellan patienter med cancer och sjuksköterskan : en litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Mimmi Emilsson; Johanna Hansson; [2015]
  Nyckelord :relation; communication; patient – nurse; cancer; literature review; relation; kommunikation; patient – sjuksköterska; cancer; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en person drabbas av cancer förändras hela ens livsvärld. Bristande kunskap ger en känsla av att inte få grepp om situationen och därför är det viktigt att sjuksköterskan ger en god omvårdnad med fokus på helhet och kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Mötet mellan patient och sjuksköterska : en litteraturstudie om upplevelser hos patienter med diabetes typ II

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Fanny Eskilsson; Jennifer Thuresson; [2014]
  Nyckelord :Encounter; patient; Diabetes mellitus type II; nurse; literature review; Möte; patient; Diabetes mellitus typ II; sjuksköterska; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en person söker vård för sin diabetes typ II sker ett möte med sjuksköterskan. Mötet mellan patient och sjuksköterska utgör grunden för att en patient ska kunna skapa tillit och känna trygghet i samvaro med sjuksköterskan. Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter med diabetes typ II upplever mötet med sjuksköterskan. LÄS MER

 3. 3. närståendes behov av stöd vid vård i livets slut. en litteraturstudie utifrån närståendes perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :anna hedvall; eivor karlsson; [2007]
  Nyckelord :information; känslomässigt stöd; närstående; palliativ vård; stöd; vård i livets slut; emotional support; end of life care; kindred; palliative care; support;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur närstående till personer som vårdas palliativt upplever stödet de får från sjukvårdspersonal. Frågeställningarna i studien bygger på två centrala frågor. LÄS MER