Sökning: "miljöns betydelse"

Visar resultat 1 - 5 av 337 uppsatser innehållade orden miljöns betydelse.

 1. 1. Det offentliga rummets betydelse för bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Jonusas; [2021]
  Nyckelord :bildkonst; offentlig konst; bildundervisning; offentliga rummet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att lyfta fram den offentliga miljöns betydelse förkreativitet och lärande. Detta gör jag genom att analysera forskning kring hur och på vilket sätt det offentliga rummet kan användas i bildundervisningen. I denna kunskapsöversikt genomfördes en systematisk sökprocess där 9 artiklar valdes ut. LÄS MER

 2. 2. Likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd : En studie om om förskollärares uppfattningar kring att ge barn i behov av särskilt stöd en likvärdig utbildning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mariette Krig; Madelene Stråle; [2021]
  Nyckelord :Likvärdig utbildning; inkludering; barn i behov av särskilt stöd; miljöns betydelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver att de kan ge barn som är i behov av särskilt stöd en likvärdig utbildning i förskolan. Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsdesign och vi intervjuade åtta förskollärare. De teorier vi utgår ifrån är den sociokulturella teorin och relationellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Utomhusmiljöns betydelse för undervisningen : Diskurser som framträder i förskollärarnas beskrivningar om undervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carola Hult; Elin Hägerström; [2021]
  Nyckelord :diskurs; förskola; förskollärare; socialkonstruktionism; undervisning; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Förskolläraren ska ansvara för att undervisning bedrivs i förskolan, men då begreppet undervisning är relativt nytt i den reviderade läroplanen 2018 ställs det högre krav på förskollärarnas yrkeskompetens. Platsen för undervisningen kan variera i förskolans olika miljöer, samtidigt har barns lek och lärande utomhus under senare tid fått ta mer plats. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas upplevelse av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal vid vård av familjemedlemmar i livets slutskede i hemmet : -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Amina Tamarji; Suchada Nugboon; [2021]
  Nyckelord :Anhöriga; Familjemedlemmar; Hemmet; Livets slutskede; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år uppskattas 40 miljoner människor vara i behov av den palliativa vården runt om i världen, däremot är det bara 14 procent som får tillgång till det. Den palliativa vården är ett förhållningssätt som förbättra livskvalitén för anhöriga och deras döende familjemedlemmar som står inför utmaningar i samband med livshotande sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Miljöns betydelse för barns fysiska aktivitet i förskolan : En undersökning om hur förskollärare resonerar om barns fysiska aktivitet 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Nordgren; Josefine Rasmusson; [2021]
  Nyckelord :Physical activity; preschool; physical environment; preschool teachers; Fysisk aktivitet; förskola; fysisk miljö; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om vilka fysiska aktiviteter som möjliggörs och erbjuds i förskolans miljö, genom att undersöka hur förskollärare resonerar om vilken betydelse miljön har för barns fysiska aktivitet i förskolan. Utifrån syftet har två frågeställningar formulerats: hur resonerar förskollärare om arbetet med barns fysiska aktivitet i förskolans miljö samt vilken betydelse har miljön för barns fysiska aktivitet enligt förskollärarna. LÄS MER