Sökning: "nationalekonomi östersjön"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden nationalekonomi östersjön.

 1. 1. Håller PPP i Östersjöns handelsområde?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för nationalekonomi och statistik

  Författare :Therese Agerstig Rosenqvist; [2014]
  Nyckelord :Law of one price; purchasing power parity; absolute PPP; relative PPP; exchange rates; time series analysis; Lagen om ett pris; köpkraftsparitet; absolut PPP; relativ PPP; växelkurs; tidsserieanalys;

  Sammanfattning : Östersjön har alltid varit en viktig knutpunkt för de länder som angränsar dit för att göra det möjligt att handla med varandra och på så sätt skapa en internationell marknad sinsemellan varandra. Under 1700-1800-talet tog produktionen fart och tack vare merkantilismen utvecklades den internationella handeln. LÄS MER

 2. 2. Bayesiansk klassificering av ursprung för fångster av sill

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Henrik Fryk; [2013-05-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning I september 2008 fångades 311 juveniler (unga individer) av arten sill (Clupea harengus) in vid fyra olika områden på den svenska västkusten; Råssö, Hunnebo, Askerö- och Gullmarfjorden. Genetiska, kemiska och morfologiska data (längd och vikt) samlades in i syfte att bestämma vilka populationer de härstammade ifrån. LÄS MER

 3. 3. Hållbart torskfiske i Östersjön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Pettersson; [2010]
  Nyckelord :hållbar utveckling; utfiskning; Östersjötorsk; ITQ; marin förnyelsebar resurs; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Utfiskning av Östersjötorsk har under en längre tid varit ett stort problem, både ekonomiskt och ekologiskt. Problemet har skapat samtida och framtida externa kostnader som har tagit sig uttryck i en fiskenäring som karaktäriserats av överkapacitet, dålig lönsamhet och ineffektivitet. LÄS MER