Sökning: "normbreaking behavior"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden normbreaking behavior.

 1. 1. “MAN KAN SE MYCKET NÄR DE ÄR SMÅ OM MAN HAR DE ÖGONEN” : Så beskriver förskollärare sina upplevelser av normbrytande beteenden och sin kunskap om risk och- skyddsfaktorer bland barn.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofia Johansson; Delila Kadric; [2019]
  Nyckelord :normbreaking behavior; risk factors; protective factors; preschool teachers; evidence based practice; normbrytande beteende; riskfaktorer; skyddsfaktorer; förskola; förskollärare; evidens baserad praktik;

  Sammanfattning : Studiens syfte att få fördjupad kunskap om hur förskollärare upptäcker och praktiskt arbetar med normbrytande beteende hos barn, samt vilken kunskap de upplever att de har om risk- och skyddsfaktorer som en del i detta arbete. För att besvara studiens syfte tillämpades en kvalitativ metod där semistrukturerade djupintervjuer genomfördes med 13 förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Det dubbla uppdraget : Hur samhällskunskapslärare arbetar med normer och mot normbrytande beteende i skolans verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Johan Larsson; Marcus Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Phenomenography; Norm-breaking behaviour; Teachers; Citizenship; Inclusion; Fenomenografi; Normbrytande beteende; Lärare; Samhällsmedborgare; Inkludering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine civic teacher’s perception of the twofold purpose of the Swedish education system. The duality consists of supplying subject knowledge to the pupils and at the same time mediate norms and values specified in the regulatory documents for Swedish upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. Bedömning av unga med eller i riskzonen för normbrytande beteende: En studie av ESTER-bedömnings interbedömarreliabilitet

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Eva Bergquist; Marja Rudenhed; [2010]
  Nyckelord :Normbreaking behavior; inter-rater reliability; ESTER-assesment; Normbrytande beteende; interbedömmarreliabilitet; ESTER-bedömning;

  Sammanfattning : Unga med normbrytande beteende löper en relativt hög risk för en långvarig negativ utveckling. För att förhindra detta krävs tidiga effektiva insatser som i sin tur kräver tillförlitliga bedömningsinstrument som identifierar risker och behov hos unga med, eller i riskzonen för normbrytande beteende. LÄS MER