Sökning: "pedagogik i hemmet"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden pedagogik i hemmet.

 1. 1. Syfte och användning av matematikläxor i årskurs F-6

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Erik Johansson; Elenor Larsson; [2020]
  Nyckelord :lärare; läxor; uppfattning; matematik; elever i grundskolan;

  Sammanfattning : Läxor är ett omdebatterat ämne i skolans värld. Vissa menar till exempel att läxor bör användas för att skapa en god relation med hemmet genom att vårdnadshavare får vara delaktiga i elevens skolgång. Andra menar att läxor bör användas för att utveckla elevers lärande. LÄS MER

 2. 2. ”Fröken, läs för mig” : En intervjustudie om förskollärares arbetssätt gällande högläsning i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Elmgren Persson; Anna-Maria Löfdahl; [2020]
  Nyckelord :högläsning; boksamtal; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Inledning Högläsning har en given roll i förskolan och i den nya läroplanen som trädde i kraft 1 juli 2019 lyfts högläsningens betydelse för barns språkutveckling fram ytterligare. Att barn tidigt i livet får möta, ta del av och samtala om litteratur gynnar deras språkutveckling och är ett stöd i den begynnande läs-och skrivutvecklingen enligt befintlig forskning inom området. LÄS MER

 3. 3. Anmälan till Skolinspektionen : En kvalitativ studie kring föräldrars anledning att slutligen anmäla skolan till Skolinspektionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ulrika Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Anmälan; Föräldrar; Skolinspektionen; Särskilt stöd; Kommunikation; Relation; Förhållningssätt; Inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka inkluderingsperspektivet i de fall där föräldrar har valt att anmäla skolan till Skolinspektionen. Föräldrar har fått berätta sin berättelse om vägen fram till en anmälan. Berättelserna har sedan sammanfattas i så kallade fallbeskrivningar. LÄS MER

 4. 4. Könsskillnader i tonåringars läsvanor, motivation och attityder till att läsa skönlitteratur

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christian Halsöy; Linnea Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :läsvanor; attityder; motivation; skönlitteratur; genus;

  Sammanfattning : Inledning: Dagens samhälle präglas av en snabb teknikutveckling där ungdomars läsvanor har förändrats. Teknikanvändning utgör en stor del av ungdomars liv vilket betyder att läsning av skönlitteratur bortprioriteras allt oftare. Skolans styrdokument uppmanar verksamheten att inspirera ungdomar till att vilja läsa mer. LÄS MER

 5. 5. Uppfattningar om samverkansframgångar och -hinder : En specialpedagogisk analys av möten mellan familjehem, skola och socialtjänst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Gun Johansson; [2019]
  Nyckelord :Familjehem; samverkan; skola; socialtjänst; uppfattningar; förtroende;

  Sammanfattning : I studien undersöks familjehemmens uppfattningar om samverkan kring placerade barn i förskola och skola. Syftet med studien är att analysera familjehemsföräldrars uppfattningar om framgångar och hinder i skolsamverkan för familjehemsplacerade barn. De teorier som används är fenomenologi och socialkonstruktivism. LÄS MER