Sökning: "perception of sound and music"

Visar resultat 11 - 15 av 17 uppsatser innehållade orden perception of sound and music.

 1. 11. How to engineer a mood : A study of sound in audiovisual contexts

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nynke Hoekstra; [2012]
  Nyckelord :Sound; audiovisual; sound design; musical soundtrack; sound perception.;

  Sammanfattning : “How to engineer a mood - A study of sound in audiovisual contexts” is a study on the perception of sound in audiovisual contexts, i.e. sound and the image combined. There seems to be a consensus among researchers in the field on the fact that music influences the interpretation on film. LÄS MER

 2. 12. Spela med tid : En analys av förbindelsen mellan historiebruket och historiemedvetandet i datorspelet Shadows of Memories

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Martin Willander; [2010]
  Nyckelord :tvspel; datorspel; historiebruk; historiemedvetande; didaktik; narratologi; berättarteknik;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad och hur tv/datorspel förmedlar om historia och hur tv/datorspel kan kopplas till historiedidaktik genom att visa vad man kan lära sig av det. Med historia avser jag inte en korrekt återgivning av gångna handlingar. LÄS MER

 3. 13. The components of successful sonic branding – A music marketing study of how to effectively reinforce the perception of brands by the creation of sound identities

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Andersson; [2009]
  Nyckelord :sonic branding; sound identities; sonic logos; corporate identity; marketing aesthetics; branding; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : In this thesis, I address the potential success factors of sonic branding. By extensively examining sound identities and sonic logos, across all the possible phases of its creation and implementation; I am conducting this study with the ambition of finding, mapping and analyzing its potential success factors. LÄS MER

 4. 14. En känsla av ljud : den subtila och platsanpassade ljudinstallationen som en del av uterummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Gunnar Cerwén; [2009]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; ljudinstallation; Audio-Vision; ljudlära; ljudbehandling; perception; ljud; ljudlandskap; ljudmiljö; ambiens; ljudkonst; Musique concrète; filmljud; musikpsykologi; psykoakustik; rumsklang; rumston; rumslighet; uterum;

  Sammanfattning : Our experience of the surrounding environment is affected by all of our senses, yet, in Landscape Architecture, by tradition, mostly the visual aspect has been the focal point. In this essay, however, the subject will be the auditory and its interaction with the visual... LÄS MER

 5. 15. Speaker Park : om ljudsättning av utemiljöer

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ulf Risberg; [2008]
  Nyckelord :ljud; landskapsarkitektur; ljudpark; ljudlandskap; ljudkonst; ljudmiljöer; interaktion; Frodeparken; Uppsala; ljudinstallation;

  Sammanfattning : This project will search for the sound in the contemporary landscape architecture, an attempt to combine music and land­scaping. In a first stage, I have searched for outdoor environments where loudspeakers are used, and sites with a concious sound design. LÄS MER