Sökning: "rättvisa och samarbete."

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden rättvisa och samarbete..

 1. 1. Hållbart Inköp : En kvalitativ studie av hur svenska möbelföretag tillämpar CSR i sitt inköpsarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Fredrik Andreasson; Emilia Bofacher; [2019]
  Nyckelord :Inköp; Hållbar försörjningskedja; CSR;

  Sammanfattning : Hållbarhet är idag ett aktuellt ämne som har influerat många industrier och logistikstrukturer. Syftet med denna rapport är att studera hur inköpsfunktionen inom möbelbranschen kan bidra till att öka den hållbara utvecklingen inom företag och därmed påverka den hållbara utvecklingen i samhället. LÄS MER

 2. 2. A Company's Guide to Environmental Action

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Teorell; [2019]
  Nyckelord :EU law; Competition law; Environmental Law; Environmental Integration; Horizontal Agreements; Cartels; Law and Political Science;

  Sammanfattning : While industries stand responsible for many of the emissions leading to global warming, tackling climate change seems to fall upon individuals and states. The limited course of corporate action may in many ways be traced back to competition law. LÄS MER

 3. 3. Belöningssystem i hotellbranschen : Dess utformning och bidrag till målkongruens

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Evelina Abrahamsson; Jonathan Ollander Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Belöningssystem; ekonomistyrning; hotellbranschen; målkongruens.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera och analysera faktorer som påverkar utformningen av belöningssystem i hotellbranschen. Vidare syftar uppsatsen till att jämföra ledares och medarbetares perspektiv för att undersöka hur belöningssystemen bidrar till målkongruens. LÄS MER

 4. 4. ”Vi pratar olika språk men här möts vi”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Marcus Tömmervik; [2018-02-09]
  Nyckelord :Translanguaging; flerspråkighet; svenska som andraspråk; social rättvisa; social praktik;

  Sammanfattning : I skolans läroplan står det att undervisningen bland annat ska utgå från alla elevers tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Trots att det skrivs fram i läroplanen kan flerspråkiga elever tvingas att rätta sig efter en enspråkig norm som i förlängningen kan leda till att eleven överger sitt förstaspråk (Cummins, 2008). LÄS MER

 5. 5. Offentliga rum : En studie om den växande stadens påverkan på det offentliga rummets demokratiska funktion.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Ina Jacobsen; [2018]
  Nyckelord :Offentliga rum; demokrati; identitet; privatisering;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt från Karlstads kommuns stadskärna vill jag genom denna studie ta reda på vad som händer med det offentliga rummet när privata aktörer gör anspråk på platsen och om detta påverkar det demokratiska värdet. Empirisk data är inhämtad från stadsplaneringens kommunala styrdokument och praktiker eftersom det ligger till grund för hur staden planeras. LÄS MER