Sökning: "rekonstruktivism"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet rekonstruktivism.

 1. 1. Kunskap för framtiden? : En kvalitativ undersökning om tidigare gymnasieelevers upplevelser av religionsundervisningen i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hannah Brandin; [2019]
  Nyckelord :Religionskunskap; gymnasieskolan; religionsundervisning; perennialism; utbildningsfilosofi; essentialism; progressivism; rekonstruktivism; undervisningsinnehåll; undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker i vilken utsträckning tidigare gymnasieelever upplever att religionsundervisningen i den svenska gymnasieskolan har varit förberedande för ett liv i samhället efter avslutade studier. Vidare undersöker uppsatsen även tidigare gymnasieelevers upplevelser av religionsundervisningen som betydelsefull och bristfällig. LÄS MER

 2. 2. Vart har samhällskunskapen tagit vägen? En komparativ analys av kursplanerna för samhällskunskap i Lgr 11 och Lpo 94 utifrån ett utbildningsfilosofiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pontus Olsson; [2015]
  Nyckelord :Kursplaner; Samhällskunskap; Utbildningsfilosofier;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Skola och samhälle har sedan länge haft en intim relation. Skolans makt över morgondagenssamhälle har inte gått politiken förbi. Under det senaste decenniet har skolan stått i centrumav den politiska debatten och 011 implementerades en ny läroplan för grundskolan, Lgr 11. LÄS MER

 3. 3. Vilken svenska? : En jämförande analys av kursplaner i svenska under de senaste femtio åren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Nilsson; Emelie Sidenvall; [2013]
  Nyckelord :Läroplansteori; Textanalys; Kursplaner; Svenska; Ämnessyn;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras vilken ämnessyn som kommer till uttryck i kursplaner i svenska utgivna mellan år 1962 och 2011. Detta görs genom två separata delstudier. Den ena delstudien kategoriserar kursplanernas formuleringar utifrån utbildningsfiolosofierna essentialism, perennialism, progressivism och rekonstruktivism. LÄS MER

 4. 4. Litterär kanon i ett mångkulturellt samhälle : - en studie ur ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Liza Stenlund; Marie-Susanne Aldén; [2006]
  Nyckelord :kanon; kulturarv; mångkultur; litteraturundervisning; svenskämnet; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Gymnasieskolans litteraturundervisning bygger till stor del på en kanontradition, i vilken förmedlandet av ett kulturarv är centralt. I en kulturell mångfald finns anledning att problematisera kanon utifrån de demokratiska värden skolan har i uppdrag att förmedla. LÄS MER

 5. 5. Varför är Gud en man? : En studie av kvinnans roll och feministiska anspråk i den judiska religionen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för religion och kultur

  Författare :Ronny Susman; [2006]
  Nyckelord :Feminism; judendom; ortodoxi; reformism; konservatism; rekonstruktivism; underordning; förtryck; konstruktivistisk teori;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur feministiska strävanden påverkat och eventuellt förändrat den religiösa judendomen. Studien har utgått från de fyra judiska inriktningarna: ortodoxi, reformism, konservatism och rekonstruktivism, samt en analys av begreppen ”historik” och ”texter, tolkning och symboler”. LÄS MER