Sökning: "religiös aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden religiös aktivitet.

 1. 1. Om lycka och tro : Religiös orientering och subjektivt välmående i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Björn Åkerman; [2017]
  Nyckelord :Religion; Religious orientation; Satisfaction with life; Intrinsic belief; Religion; Religiös orientering; Välmående; Inre tro;

  Sammanfattning : En enkätstudie utfördes utifrån en regressionsdesign. Studien utfördes i syfte att redogöra förklaringsvärdet hos religiös orientering i subjektivt välmående för religiösa svenskar. Stickprov gjordes med ett internetbaserat klusterurval. LÄS MER

 2. 2. Post-human Intersections - Place-writing, Species & Enabled Landscapes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Malin Rönnerfalk; [2016]
  Nyckelord :Post-humanism; rammed earth; horses; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Post-humanistiska teorier ifrågasätter det med mänskligheten centraliserade perspektiv med vilket vi människor lever och upplever, beskriver och utformar världen. I ett posthumanistiskt perspektiv är natur kultur. Jord och djur är mer än resurser. Alla arter, och alla individer inom alla arter, är aktörer och subjekt. LÄS MER

 3. 3. Varför är det så lite dans i skolan? : en studie om elevers förhållningssätt till dans i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emma Vahlberg; [2012]
  Nyckelord :dansundervisning; dans i skolan; elevers förhållningssätt till dans; genus; identitet;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna kvalitativa studie är att beskriva och förstå om och hur genus konstrueras socialt i elever och lärares förhållningssätt till dans i skolan. Tre övergripande frågeställningar som jag använt som utgångspunkt i denna studie är, hur upplever elever, pojkar och flickor dans i skolan? Har genus några betydelser i elevers och lärares förhållningssätt till dans och har dans någon betydelse för pojkar och flickors identitetsskapande?  Metoden jag använde mig för att undersöka dessa frågeställningar var gruppintervjuer med elever och enskilda intervjuer med lärare. LÄS MER

 4. 4. Religiös eller ateist? : en kvantitativ studie om trosuppfattningens betydelse för den psykiska hälsan

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Maja Nilsson; Jonas Persson; [2012]
  Nyckelord :mental health; belief; atheist; religion; physical activity; psykisk hälsa; tro; ateist; religion; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med uppsatsen var att belysa eventuella skillnader i upplevd psykisk hälsa hos två grupper med skiftande trosuppfattning. Studien ville undersöka om trosuppfattning hade inflytande på angivna svar i depressionsenkäten PHQ-9 och hur det i så fall samvarierade med vikten av fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Att påverka sin hälsa - Uppfattningar om hälsorelaterade beteenden och om Hälsoteket i Angered

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Minna Tuomi; [2011-02-16]
  Nyckelord :Invandrare; Hälsa; Kost; Fysisk aktivitet; Stress; Hälsoteket i Angered.;

  Sammanfattning : Hälsan skiljer sig mellan olika grupper i Sverige. Invandrare, arbetslösa, lågutbildade och personer med låg social status har visat sig ha en sämre hälsa. En betydande orsak för den sämre hälsonivån är livsstilsfaktorer så som kost, fysisk aktivitet, eller brist på sådan, och stress. LÄS MER