Sökning: "samhällsdeltagande"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet samhällsdeltagande.

 1. 1. Vad kan kollektivtrafiken tillföra ur perspektivet socialt kapital? : en studie om Tvärbanans roll för ökad tillgänglighet och social inkludering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marcus Lindgren; [2020]
  Nyckelord :kollektivtrafik; socialt kapital; Tvärbanan; tillgänglighet; social inkludering;

  Sammanfattning : Tillhandahållandet av kollektivtrafik kan ses som en nyckelaspekt för mer jämlika förutsättningar till samhällsdeltagande. Ökade ojämlikheter och segregation är återkommande problem i stora och växande städer, och grupper med olika socioekonomiska förutsättningar blir allt tydligare åtskilda geografiskt och socialt. LÄS MER

 2. 2. Hand i hand mot gemenskap : Invånares deltagande för trygghet och relationsskapande i ett “särskilt utsatt område”

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emma Björk; [2020]
  Nyckelord :Social Anthropology; integration; deprived neighbourhood; community participation; social engagement; community; social comfort; social reassurance; social boundaries; fellowship; relations; Sweden; Linköping; Skäggetorp; socialantropologi; integration; utsatt område; samhällsengagemang; samhällsdeltagande; gemenskap; trygghet; sociala gränser; relationer; Sverige; Linköping; Skäggetorp;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har för avsikt att undersöka vad invånares samhällsengagemang i ett ”särskilt utsatt område” i form av trygghetsvandringar och samrådsmöten kan säga om integration. Genom etnografiskt fältarbete och deltagande observation ämnar studien fånga deltagarnas perspektiv på sitt engagemang, undersöka vad engagemanget har för inverkan på lokalsamhället och invånarnas känsla av trygghet, samt vad samhällsdeltagandet och dess inverkan kan säga om integration. LÄS MER

 3. 3. Svenska som andraspråk, i skolan och i livet : Några elevers upplevelse av SVA-undervisning och dess framtidseffekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Robin Österberg; [2019]
  Nyckelord :grundskola; gymnasiet; svenska som andraspråk; arbetsliv; integration och samhällsdeltagande;

  Sammanfattning : Effectiveness of second language education in Sweden has been debated in the media and among lawmakers as well as within several fields of research, but few of the participants have had opportunity to comment on the matter. Therefore, the aim of this study was to examine and clarify the views of some Swedish second language learners on how the educational system is meeting curriculum goals regarding possibilities to take part in work and community settings. LÄS MER

 4. 4. Medborgare föds inte, de skapas : En diskursteoretisk studie om medborgarskapsideal och miljöidentiteter inom den svenska gymnasieskolan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrietta Thyresson Stenqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar medborgarskapets konstruktion utifrån ett miljöperspektiv eftersom miljöaspekten hitintills varit en negligerad aspekt i forskning om medborgarskapet. I ljuset av att det redan går att bevittna effekter av de globala klimatförändringarna menar jag att kunskapsluckan bör adresseras eftersom medborgarskapet är intimt sammankopplat med rådande samhällsvision. LÄS MER

 5. 5. Från elevers egna erfarenheter till ämneskunskap via multimodalitet & sinnlighet : En intervjustudie om lärares syn på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i SO för grundskolans yngre elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linda Lindroos; [2017]
  Nyckelord :SO-undervisning; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; årskurs 1-3; lärares erfarenheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vad som menas med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom SO i grundskolans tidiga år ur ett lärarperspektiv. Ambitionen var att synliggöra lärares tankar, arbete och erfarenheter för att skapa förståelse för hur språk- och kunskapsutveckling i SO möjliggörs för yngre elever. LÄS MER