Sökning: "självbild och psykisk hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden självbild och psykisk hälsa.

 1. 1. "Vem är jag om jag mår bra?" : Psykisk ohälsa och identitetsskapande som samtida fenomen i Inger Edelfeldts författarskap

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Dina Bentelid; [2022]
  Nyckelord :mental health; identity; Inger Edelfeldt; contemporary phenomena; psykisk ohälsa; identitetsskapande; Inger Edelfeldt; samtidsfenomen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom tematisk läsning av ett urval Inger Edelfeldts verk utforska frågor om hur psykisk ohälsa som litterärt motiv skildras och hur denna skildring kan kopplas till identitetsskapande i en samtida samhällskontext. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är Karin Johannissons kulturhistoriska perspektiv på psykisk ohälsa, Anthony Giddens teori kring modernitet och identitetsskapande, samt Zygmunt Baumans teori angående individualism. LÄS MER

 2. 2. När hjärtat sviker : Upplevd livskvalitet hos patienter med ett mekaniskt hjälphjärta En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gustav Norén; Anton Horrsell; [2022]
  Nyckelord :nursing research; bridge to transplantation; heart failure; destination therapy; experiences; vårdvetenskap; bridge to transplantation; hjärtsvikt; destinationsterapi; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Approximately two percent of the population in Sweden suffers from heart failure. The next three decades will see a dramatic increase in people at risk of heart failure and with a shortage of available donors, alternatives to transplantation need to be used. LÄS MER

 3. 3. Livet med venösa bensår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Maja Gostovic; Rebecca Grube; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Patients; Qualitative studies; Venous insufficiency; Venous leg ulcers.; Kvalitativa studier; Patienter; Upplevelser; Venös insufficiens; Venösa bensår.;

  Sammanfattning : Gostovic, M & Grube, R. Livet med venösa bensår. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av arbetsterapeutiska interventioner vid psykisk ohälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Josefine Johansson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsterapi; arbetsterapeutiska åtgärder; meningsfull aktivitet; rehabilitering; psykisk hälsa; mental ohälsa;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är idag en av de vanligaste sjukdomarna globalt, i Europa och i Sverige och beräknas öka ytterligare de närmsta åren. Psykiska sjukdomar stör en persons psykiska hälsa och kategoriseras som någon kombination av onormala tankar, känslor och beteenden. LÄS MER

 5. 5. Sociala mediers inverkan på ungdomars psykiska hälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Catharina Eriksson; Ulrika Olsson; [2021]
  Nyckelord :sociala medier; ungdomar; psykisk hälsa; välbefinnande; självbild; självkänsla; FoMO; nätmobbning.;

  Sammanfattning : Sociala medier används dagligen av de flesta ungdomar, med både positiv och negativ inverkan på den psykiska hälsan. Dessa plattformar ger möjlighet att kommunicera med andra och kan vara en plats för att utforska sin identitet, samtidigt kan det vara en utsatt plats med risk för bland annat nätmobbning. LÄS MER