Sökning: "språkundervisning kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden språkundervisning kultur.

 1. 1. Det är inte bara att plocka fram material : - En kvalitativ studie om språkutvecklande miljöer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Fatima Asad; Ida Fallén; [2021]
  Nyckelord :språkutvecklande miljöer; språkutveckling; språkundervisning; förskolepersonal.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskolepersonal arbetar med språkutvecklandemiljöer, hur de upplever att olika miljöer kan ge olika förutsättningar när det gällerspråkundervisningen i förskolan. Studien har en kvalitativ ansats och utgår från halvstrukturerade intervjuer med förskolepersonal, vilket innefattar barnskötare och förskollärare. LÄS MER

 2. 2. En studie av användandet av film och annat audiovisuellt material i undervisningen i moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Karin Banstorp; [2021]
  Nyckelord :audiovisuellt material; film; meningserbjudande; moderna språk; possible selves; språkundervisning;

  Sammanfattning : Följande studie har haft som syfte att undersöka och analysera vilket audiovisuellt material lärare i moderna språk använder i sin undervisning och i vilken utsträckning de tar till varaden variationsrika mängd material som finns tillänglig idag via det digitaliserade klassrummet. Forskningsfrågorna var: Vilka typer av audiovisuellt material erbjuds elever som läser spanska och tyska som moderna språk på högstadiet? och Vilka meningserbjudanden innehåller det audiovisuella materialet som lärarna använder? Materialet för undersökningen har samlats in med hjälp av ett frågeformulär, där lärare i spanska och tyska på en specifik högstadieskola i Skåne har lämnat uppgifter om allt audiovisuellt material som de visar i sin undervisning. LÄS MER

 3. 3. Språkinlärning för elever med svenska som andraspråk- ett klassrum för alla? : En kvalitativ studie om flerspråkiga elevers språkundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Alva Thelin; Adina Ademoski; [2021]
  Nyckelord :Språkinlärning; flerspråkighet; elever med svenska som andraspråk; interaktion; inkludering och undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med elever med andraspråksutveckling. Vi har valt att göra en kvalitativt inriktad studie där två grundskolelärare och två svenska som andraspråkslärare intervjuas. Det insamlade materialet tolkas med hjälp av kategorikoder. LÄS MER

 4. 4. Lärarna, låtarna och lusten : Om didaktiska musikaktiviteter i spanskundervisningen

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Manuel Vidal; [2019]
  Nyckelord :Språkdidaktik; motivation; kultur; musik; sång; språk; språkundervisning; språkinlärning; spanska; moderna språk;

  Sammanfattning : En undersökning av hur lärare i spanska, åk 6-9 och gymnasiet, använder musik i sin undervisning, vilka dessa aktiviteter är och syftet med dem. Studien visar att musik och sång bl.a är gynnsam för att undervisa kultur och att musikaktiviteter har motiverande effekter.  . LÄS MER

 5. 5. ”Att stötta språket handlar mycket om kreativitet” : En kvalitativ studie om hur förskollärare använder estetiska uttrycksformer för att främja barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Brännström Elin; Johansson Jessica; [2019]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; förskola; meningsskapande; språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ undersökning av hur förskollärare arbetar med att främja barns språkutveckling, samt hur och om förskollärarna tar hjälp av estetiska uttrycksformer i förskolans språkundervisning. I studien utgår vi från det socio­kulturella perspektivet och dess teorier om barns språkutveckling i det sociala sam­spelet. LÄS MER