Sökning: "students participation"

Visar resultat 1 - 5 av 642 uppsatser innehållade orden students participation.

 1. 1. Patienters möte med sjuksköterskestudenter : En beskrivande systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Katrin Alzebary; Alva Prawitz; [2022]
  Nyckelord :Communication; Nursing; Participation; Patient’s experience; Suffering.; Delaktighet; Kommunikation; Lidande; Omvårdnad; Patientupplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att bli sjuksköterska krävs en treårig utbildning på högskola med patientmöten som sjuksköterskestudent. Sjuksköterskestudenter har enligt forskning visat oro kring sin kompetens i vårdandet samt en ökad känslighet i jämförelse med legitimerade sjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. Distance Education in Sweden Prompted by the Covid-19 Pandemic

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emma Östmann; [2021-08-16]
  Nyckelord :Covid-19; distance education; Swedish upper secondary school;

  Sammanfattning : Aim:This master's thesis problematizes distance education in Swedish upper secondary schools from a school management, teacher, as well as a student perspective. The study aims to capture principals’, teachers’ and students’ experiences of the transition into distance education during school closures prompted by Covid-19 in 2020, and contribute to the body of research on distance education. LÄS MER

 3. 3. ERASMUS AND ITS EFFECTS ON PARTICIPANTS’ EUROPEAN IDENTITY An Interview Study of Swedish Exchange Students

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Elofsson; [2021-02-03]
  Nyckelord :Erasmus programme; European identity; collective identity; identity; exchange students; transactionalism;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to examine how students that have participated in theErasmus programme perceives the effect it has had on their European identity.Theory: A theoretical framework based on Karl Deutsch’s theory of transactionalism incombination with the concepts of “identity” and “European identity” are used tounderstand and explain the effects of the Erasmus programme on students’identification with Europe. LÄS MER

 4. 4. Vem tar ordet? : En enkätstudie om hur gymnasieelever upplever sitt muntliga deltagande i ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Anton Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Opportunity to speak; social studies; students; classroom discussion; gender patterns; Talutrymme; samhällskunskap; elever; klassrumsdiskussion; könsmönster;

  Sammanfattning : Det finns få studier som har undersökt gymnasielevers muntliga deltagande i ämnet samhällskunskap. Den här uppsatsens syfte är således att undersöka gymnasieelevers upplevelse av att svara på samhällskunskapslärares frågor. LÄS MER

 5. 5. "Skolor får inte betyg för hur väl de löst skolgången för en elev med hörselnedsättning, men eleven får det…” : En kvalitativ intervjustudie med undervisande lärare på högstadiet och i gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Rydén; [2021]
  Nyckelord :Children with hearing impairment; inclusion; participation; hearing technology; coping strategies; Barn med hörselnedsättning; inkludering; delaktighet; hörteknik; copingstrategier;

  Sammanfattning : Antalet elever med hörselnedsättning som placeras i hörande skolor istället för i hörselklass eller specialskola ökar. Skillnaderna mellan skolformerna är att specialskolan och hörselklasserna erbjuder anpassade lärmiljöer och skolpersonal med särskild kompetens i frågor som rör hörselnedsättning och dess konsekvenser för individen. LÄS MER