Sökning: "svenska som andraspråk forskning kring läsförståelse"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden svenska som andraspråk forskning kring läsförståelse.

 1. 1. Läsförståelse genom kulturella barriärer : En litteraturstudie om skönlitteratur i det mångkulturella klassrummet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Ludvig Pålsson; [2017]
  Nyckelord :svenska; interkulturalitet; skönlitteratur; svenskdidaktisk forskning; mångkultur; gymnasiet; andraspråk; elever;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien undersöker vad aktuell svenskdidaktisk forskning säger om skönlitteraturens roll i det mångkulturella klassrummet. Uppsatsen har ett fokus på elevernas läsförståelse, och de faktorer som påverkar andraspråkselevers möjlighet att ta till sig texten som valts ut. LÄS MER

 2. 2. Engelska lucktester för elever med annat modersmål än svenska : En undersökning av hur elever med annat modersmål än svenska presterar på lucktester och läsförståelsedelen i nationella provet i engelska jämfört med elever som har svenska som modersmål.

  L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Åse Persson; [2012]
  Nyckelord :engelska; lucktest; nationella prov; tredjespråksinlärning; läsförståelse; produktion; reception; tvärspråkligt inflytande; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur elever med annat modersmål än svenska presterar på lucktestet i läsförståelsedelen i nationella provet i engelska jämfört med elever med svenska som modersmål. En kvantitativ undersökning av 80 nationella prov visade att resultaten på lucktestet var mycket lägre än på läsförståelsedelen i elevgruppen med annat modersmål, medan dessa båda resultat överensstämde i elevgruppen med svenska som modersmål. LÄS MER

 3. 3. ”Konsten är att sovra i allt material” : om val av material och aktiviteter i ämnet svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Anna Perbring; Karin Åkesson; [2010]
  Nyckelord :material; aktiviteter; motiv; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : BAKGRUND: I vår bakgrund redogör vi för den tidigare forskning som bedrivits kring fysiskt undervisningsmaterial i ämnet. Vår teoretiska ram utgörs av Cummins modell för andraspråksinlärning samt Vygotskijs sociokulturella förhållningssätt vilka båda ligger till grund för vår resultatdiskussion. LÄS MER