Sökning: "tal om miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden tal om miljö.

 1. 1. Lokala energisystem med förnybar och återvunnen energi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Johanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Lokala energisystem; värmepump; solceller; batterier; vätgaslager; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av projektet R:ekobyn, med sidoprojektet R:energi, som har syftet att utveckla hållbara energisystemlösningar till ett 40-tal nya bostäder i Röstånga. Examensarbetet är uppbyggt kring en fallstudie där fyra olika förslag på energisystem utvärderas och jämförs, med anseende på självförsörjandegrad, klimatpåverkan och kostnader. LÄS MER

 2. 2. Improving silage digestibility with fibrolytic enzymes

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Thomas Eliasson; [2018]
  Nyckelord :ensilage; smältbarhet; fiber; växtfiber;

  Sammanfattning : In Sweden, the dairy cow is an important producer of both milk and meat. The production is highly dependent on forage as a source of nutrients for the cow. Ruminants are excellent converters of plant material that otherwise is highly indigestible for humans. LÄS MER

 3. 3. Studie om en förbättrad taluppfattning i klassrum med avseende på barn med cochleaimplantat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Teknisk akustik

  Författare :Love Klasson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett barn med grav hörselskada eller dövhet kan få ett cochleaimplantat inopererat, vilket hjälper barnet att kunna höra. Med ett cochleaimplantat har barnet fortfarande svårt att uppfatta tal, speciellt i en högljudd miljö som ett klassrum. LÄS MER

 4. 4. Det handlar om kvalitén på ljudlandskapet och inte om frånvaro av ljud : en studie om tysta ljudlandskap i urban miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Eriksson; [2018]
  Nyckelord :ljudlandskap; tystnad; buller; landskapsarkitektur; park; rekreationsområde; ljudreducering; urban miljö;

  Sammanfattning : Den ljudmiljö som människan skapar och lever i benämns som ljudlandskap. I dagens samhälle finns en pågående trend med att bygga tätare städer och många bostäder kommer hamna i bullerutsatta miljöer. LÄS MER

 5. 5. "Skolan är en miljö där man omges med språk i alla sammanhang." : Några förskollärare och lärare talar om tal- och språksvårigheters inverkan på barns och elevers kunskapsutveckling och skolgång.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Carlson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how some preschool teachers and teachers at the lower and middle level talk about the impact of speech and language impairments on pupils' knowledge development and education. Qualitative interviews with a preschool teacher in preschool, a preschool teacher in preschool class, two class teachers in grades 1-3 and two class teachers in grades 4-6 were conducted. LÄS MER