Sökning: "teori om meningsskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden teori om meningsskapande.

 1. 1. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden? : En kvalitativ studie om hur religionens betydelse stärker välbefinnandet hos sjundedagsadventister

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Adamovic; [2021]
  Nyckelord :hälsa; livsstil; religion; välbefinnande; sjundedagsadventister; existentiell hälsa;

  Sammanfattning : Forskning visar på att bristande utveckling och kunskap preventivt inom existentiell hälsa möjligtvis påverkar ökningen av ett sämre hälsotillstånd och ohälsosam livsstil. Vikten av att utveckla kunskap inom existentiell hälsa men även att arbeta ur ett promotivt synsätt kan vara nödvändigt att effektivisera och framföra. LÄS MER

 2. 2. Revisorns oberoende : En studie om hot mot oberoendet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Luwam Abrha; Shahd Al Badri; [2021]
  Nyckelord :auditor s independence; audit; institutional theory; sensemaking; revisorns oberoende; revision; analysmodellen; institutionell teori; meningsskapande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revision har en samhällsnyttig funktion eftersom den bland annat har som syfte att säkerställa att inga oegentligheter förekommer i redovisningen som används som beslutsunderlag. En revisor utför revisionen och en förutsättning för att denna ska kunna ske på ett korrekt sätt är att revisorn är oberoende i sina bedömningar. LÄS MER

 3. 3. Mellanchefen som förståelseskapare : En studie om hur mellanchefen genom meningsskapande aktiviteter konstruerar förståelse för organisationens styrning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :David Lundevi; Emelie Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Middle managers; business management; sensemaking; sensegiving; understanding.; Mellanchefer; verksamhetsstyrning; sensemaking; sensegiving; förståelseskapande; meningsskapande.;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning har konstaterat att det finns svårigheter att verkställa organisationens styrning. Vår studie belyser de bakomliggande processerna i hur mellanchefer förmedlar och skapar förståelse för organisationens styrning. LÄS MER

 4. 4. Beslutsfattande vid samordning av transporter under Covid-19-pandemin : Hur ter sig chefsarbetet med avseende på beslutsfattande under en pandemi på Serviceresor Region Kronoberg?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Evelina Velke; Sophie Bergström; [2021]
  Nyckelord :Decision-making; Management; Crisis management; Covid-19; Sense making; Beslutsfattande; Chefskap; Krishantering; Covid-19; Meningsskapande;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin påminner oss om att vi lever i en föränderlig värld, en enhet som verkar för att ge invånarna ett gott liv och som var dag arbetar nära pandemin är Serviceresor på Region Kronoberg. Något som är av intresse i denna uppsats är hur chefers beslutsfattande ser ut under en så unik situation. LÄS MER

 5. 5. Om mellanledarskap i förskolan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Lisa Apel; [2021]
  Nyckelord :Mellanledare; förskola; ledarskap; distribuerat ledarskap; meningsskapande;

  Sammanfattning : Den svenska förskolan har under de senaste decennierna genomgått förändringar som har inneburit konsekvenser för ledare inom verksamheten. I skollagen (SFS 2010:800) framgår det hur förskolechefen ska samordna och organisera det pedagogiska arbetet. LÄS MER