Sökning: "under i huvudsak gemensam ledning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden under i huvudsak gemensam ledning.

 1. 1. Intressegemenskap : En tolkning av uttrycken väsentligt inflytande och under i huvudsak gemensam ledning i ränteavdragsbegränsningsreglerna

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Andreas Nilsson; Charlotte Marcusson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ränteavdragsbegränsningsreglerna och deras förenlighet med EU-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Albert Pettersson; [2014]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; finansrätt; fiscal law; förvaltningsrätt; administrative law; rättsvetenskap; law; skatterätt; tax law; ränteavdragsbegränsningar; ränteavdragsbegränsningsregler; ränteavdrag; skatteflykt; etableringsfrihet; skatteplanering; rättssäkerhet; förutsebarhet; fördelning av beskattningsrätten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I inkomstskattelagen 24 kap. 10 a–10 f §§ finns regler om begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder. Reglerna syftar till att förhindra att den svenska bolagsskattebasen urholkas, genom att ränteavdrag avseende koncerninterna lån gör det möjligt för företag att välja var deras inkomster ska beskattas. LÄS MER

 3. 3. Organisationsutveckling av Försvarsmaktens ledningsorganisation

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Magnus Nordström; [2002]
  Nyckelord :Militär organisation; Försvaret; Sverige; Ledning; förändringsarbete; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2000-2002;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med uppsatsen är att klarlägga vilka förutsättningar och grundvärden som legat till grund vid designandet avFörsvarsmaktens ledningsorganisation. Här belyses faktorerna som legat till grund för organisationsdesignen, både deexplicita och de implicita faktorerna. LÄS MER