Sökning: "vad är ekologisk systemteori"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden vad är ekologisk systemteori.

 1. 1. Unga individers återgång till sysselsättning : En studie utifrån anhörigas och en professionell persons uppfattning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Sara Asplund; Ida Önsten; [2020]
  Nyckelord :NEET; return; Ecological systems theory; Hemmasittare; återgång; Ekologisk systemteori;

  Sammanfattning : Då unga individer varken arbetar, studerar eller erhåller annan likvärdig sysselsättning skapas problem på olika nivåer eftersom såväl samhälle, familj och individ påverkas. Vidare saknas anhörigas perspektiv vilket kan problematiseras utifrån att kunskap kring unga individers återgång till sysselsättning är av betydelse och deras anhöriga kan tänkas besitta kännedom om ämnet. LÄS MER

 2. 2. "Från Start Till Mål" : En intervjustudie med förskollärare om användning av ett pedagogiskt dokumentationsverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jonna Lind Niittymäki; [2020]
  Nyckelord :barns intresse; ekologisk systemteori; förskola; pedagogiskt dokumentationsverktyg; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) föreskrivs det att barn ska ges inflytande och vara delaktiga i sin utbildning samt att vårdnadshavare och förskola ska samarbeta. Resultaten ska kontinuerligt följas upp och systematiskt analyseras och dokumenteras. Hur detta ska genomföras framgår dock inte. LÄS MER

 3. 3. Reunification – A difficult and lengthy process : A qualitative study examining social workers’ experiences of the reunification process in South Africa

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Michelle Lidström; Gloria Smith; [2020]
  Nyckelord :family reunification; child and youth care centre; social work; ecological systems theory; South Africa; familjeåterförening; barn- och ungdomsboende; socialt arbete; ekologisk systemteori; Sydafrika;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to investigate how social workers work with the reunification process at child and youth care centres in South Africa. The intention has been to explore what is important to accomplish a reunification and what challenges the social workers face in the process. LÄS MER

 4. 4. "Aten just nu, är helvetet på jorden" : Resiliens - viktig faktor i det sociala arbetet med flyktingar

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sofia Grenevall; Beatrice Harknäs Smedman; [2019]
  Nyckelord :Resilience; Ecological system theory; Social workers; Refugees and social work; Resiliens; Ekologisk systemteori; Socialarbetare; Arbete med flyktingar;

  Sammanfattning : I arbete med flyktingar är resiliens en viktig faktor för att bli hållbar i en extremt pressad situation i socialt arbete. I denna fallstudie kom vi fram till vilka faktorer inom individ- organisation- och på samhällsnivå, det vill säga på mikro-, meso- och makronivå, som påverkade socialarbetarens resiliens i arbetet med flyktingar i Grekland. LÄS MER

 5. 5. Att undervisa för social hållbarhet i förskolan : Olika sätt att undervisa om levnadsförhållanden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linnea Henkel; Izabella Jeppsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; förskola; social hållbar utveckling; levnadsförhållanden; förskollärare; undervisning; ekologisk systemteori; krig; jämlikhet; fattigdom; svält;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra förskollärares resonemang om undervisning för social hållbarhet och nå kunskap om på vilket sätt social hållbarhet kan undervisas i förskolan. Några av de 17 globala målen för hållbar utveckling har varit till stöd i utformande av syfte och frågeställningar i studien. LÄS MER