Sökning: "vad är pedagogiskt samspel"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden vad är pedagogiskt samspel.

 1. 1. Plötsligt händer det… eller? : En multimodal analys av Svenska Spels Tv-sända reklam för Triss.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Adrian Carlzon; [2018]
  Nyckelord :Reklam; semiotik; multimodalitet; pedagogik; multimodalpedagogik; språkvetenskap; kommunikation;

  Sammanfattning : Idag är reklam en självklar del i samhället som ofta har syftet att locka till konsumtion för den marknadsförda varan och i takt med att tekniken har gått framåt har reklam kunnat visa sig i större utbredning. Nyligen har även en ny sorts marknad visat sig tydligt inom marknadsföring, nämligen spelreklam. LÄS MER

 2. 2. Vad är undervisning? : Om erövringen av undervisningsbegreppet i förskolan

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Cecilia Lindström; [2018]
  Nyckelord :Preschool teaching; Quality of education; Preschool director’s leadership; Undervisning i förskolan; Pedagogisk kvalitet; Förskolechefens ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa undervisningsbegreppet i förskolans kontext och undersöka i vilken utsträckning det är diskuterat och begripliggjort i förskolan. I denna studie undersöks även förskollärarnas inställning till att begreppet nu skrivs in i förskolans läroplan samt vilka aspekter de anser som betydelsefulla för kvaliteten i förskolans undervisning. LÄS MER

 3. 3. Samtal vid skrivande : En studie kring vad som sker i samtalet mellan elever när de skriver tillsammans

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Jenny Wetterö; [2018]
  Nyckelord :Writing to read WTR ; scaffolding; collaborative; literacy; Att skriva sig till läsning ASL ; scaffolding; kollaborativ; skriv- och läsinlärning;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa empiriska studien syftar till att få kunskap om vad som sker i samtalet mellan elever när de skriver tillsammans på dator, då detta kan vara svårt att upptäcka i klassrumssituationen. Ett sociokulturellt perspektiv antogs och syftet preciserades i frågeställningen: På vilket sätt interagerar elever när de tillsammans och i samband med ASL-arbetet skriver en text på datorn? Tre skrivarpar deltog i studien, som genomfördes vid två tillfällen. LÄS MER

 4. 4. Berättande som metod : Hur lärare använder sig av berättande inslag i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Frida Olsson; [2017]
  Nyckelord :Oral narration; Pedagogical tool; Narrative pedagogy; muntligt berättande; pedagogiskt verktyg; berättande pedagogik;

  Sammanfattning : This essay aims to study the teachers’ view of narratives and how they use narratives in their teaching. To chart this, I have conducted five interviews with active teachers in pre-school class to grade three. My ambition was to find out what teachers are telling, how they use narrative elements and their purpose. LÄS MER

 5. 5. Språkutveckling och integration ur ett flerspråkigt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Ekdahl Borgström; [2017]
  Nyckelord :Språkutveckling; Integration; Flerspråkighet;

  Sammanfattning : Mitt syfte med denna studie är att se hur en verksamhet med pedagoger som pratar och lär ut flera olika språk kan vara utformad till en flerspråkig barngrupp i en internationell förskola. Jag har genomfört observationer på en förskola där flerspråkighet inte enbart är kopplat till barn eller personal med ett annat modersmål, utan där flera olika språk är en självklar del av verksamheten. LÄS MER