Sökning: "vad betyder intersektionalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden vad betyder intersektionalitet.

 1. 1. "White Trash. Vi vet alla vad det betyder" : konstruktioner av White Trash i svensk tryckt press mellan 1990 och 2015

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Martina Wiksten; [2016]
  Nyckelord :kritiska vithetsstudier; White Trash; klass; femininitet; kön; gränsvithet; abjektion; intersektionalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Jag gillar inte ordet invandrare, men jag vet att jag är en" Identitetsskapande hos tjejer med svenska som andraspråk på en kvinnodominerad gymnasieskola

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Jessica Andersson; [2010-08-24]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; identitet; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Utifrån kategorierna etnicitet, genus, skola och språk undersöks, genom kvalitativa gruppintervjuer, åtta gymnasieelevers identitetsskapande som tjejer som följer kursplanen i svenska som andraspråk (SVA). I studien belyses vad ”invandrar-identiteten” betyder för tjejerna, hur de ser på sin flerspråkighet, vilken inställning och vilka attityder de har till skola och studier samt slutligen hur de positionerar sig i förhållande till killar. LÄS MER

 3. 3. hemmets sfär blir blå... en analys av en utställnings illustrationer utifrån ett genustänkande postkolonialt perspektiv

  C-uppsats,

  Författare :Annika Bünz; [2008-06-12]
  Nyckelord :genus; intersektionalitet; postkolonial teori; museer; museiutställningar; visuell kommunikation; visuell semiotik; illustrationer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att granska utställningen TEKNIKONER teknologins ikoner (2008) medutgångspunkt i ett genustänkande postkolonialt perspektiv. Med fokus på utställningensillustrationer och deras bildspråk, kommer utställningens delar och hela berättelse att analyserasutifrån följande frågeställningar:o Finns det budskap i illustrationerna som inte finns i texten? ocho Återspeglas det stereotyper i illustrationerna som inte finns i texten?o Förstärker illustrationerna det som förmedlas i texten? ellero … talar illustrationerna istället emot texten?metod: Illustrationerna har analyserats utifrån att de ingår ett bildspråk. LÄS MER

 4. 4. Diskriminering, vad betyder det? En kvalitativ intervjustudie om vad ungdomar anser att diskriminering är

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Ivarsson; Lisa-Lo Sonnesjö; [2008]
  Nyckelord :ungdomar; diskriminering; barn- och elevskyddslagen; Gender studies; Genusvetenskap; Public law; Offentlig rätt; Social and welfare law; Socialrätt; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta är en studie av ungdomars syn på diskriminering. Syftet med vår undersökning är att undersöka vad ungdomar anser att diskriminering är. Tidigare forskning visar att diskrimineringsbegreppet kan vara svårt att definiera och att ungdomar inte har kunskap om begreppets fulla innebörd. LÄS MER

 5. 5. "Hur görs Kön"?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3

  Författare :Chamila Olofsson; [2008]
  Nyckelord :kön genus; poststrukturalistisk feminism; intersektionalitet; bildanalys;

  Sammanfattning : Malmö högskola Medie- och kommunikationsvetenskap 180 p Sammanfattning Chamila Olofsson ”Hur görs kön”? Examensarbetets syfte är att undersöka hur kön/genus konstrueras i bild på Dagens Nyheters kultursidor. I huvudfrågan läggs särskilt fokus på intersektionalitet mellan kön/genus, klass, sexualitet, etnicitet och ålder. LÄS MER